Aktualności

Opłaty inne niż składka członkowska na rok 2019

Na podstawie § 1 ust 2 uchwały z dnia 17 października 2019r. nr. 037-V-2018 w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej kwoty innych niż składki członkowskiej opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2019 r. oraz w związku z Uchwałą X Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów,

wysokości tych opłat i zasad ich podziału z dnia 16 czerwca 2007 r.
– za wpis na listę członków Izby w wysokości 430 zł (czterysta trzydzieści złotych),
– za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1070,00 zł (tysiąc siedemdziesiąt złotych),
– za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. tj. poz, 1725)(zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 430,00 zł (czterysta trzydzieści złotych)