Aktualności

Uwaga !!! Nowe opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Krajowa Rada Izby Architektów RP  w dniu 12 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej, o których mowa w:
1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych (pięćset
dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych (osiemset
siedemdziesiąt złotych 00/100).

Traci moc obowiązującą uchwała nr O – 03 – IV – 2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 marca 2019 r.