Aktualności

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH stan prawny na 1 października 2017 r.,

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi,
z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
Objaśnienia:
• S – „znajomość szczegółowa” – oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest znajomość całości przepisów tego aktu, z umiejętnością ich zinterpretowania.
• O – „znajomość ogólna” – oznacza, iż wymagana jest umiejętność praktycznego posługiwania się danym aktem prawnym w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1332 z późn. zm.)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1422)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462;
z 2013r. poz.762; z 2015r. poz.1554)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz.463)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 2 –
5) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz.1498)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014r. poz.81)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz.
1853, z 2017r. poz.282)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz.1629)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 3 –
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-
ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953; z 2004r. Nr 198, poz.2042;
z 2015r. poz.1775)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
13) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2017r. poz.1073)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1588)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 4 –
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnic-
twa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz.1589)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
16) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz.519 z późn.
zm.)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
17) Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.686, 888; z
2014r. poz.1101; z 2015r. poz.277, 671, 881, 1223, 1434, 1688)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
18) Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
19) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.786)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
20) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 5 –
21) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz.
1446; z 2016r. poz.1330, 1887; z 2017r. poz.1595)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
22) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017r. poz. 1265)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.736)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – znajomość – S
25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 6 –
26) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 2117)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
27) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1440)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
28) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz.124)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowanie bez ograniczeń – O
2) Kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6. Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
29) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1257) – dotyczy Działu I i II.
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
30) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 7 –
31) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1725)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
32) Kodeks Etyki Zawodowej Architektów (Załącznik do uchwały 01 – III Sprawozdawczego Krajowe-
go Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r.)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
33) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.
Nr 220, poz.2174)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
34) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodo-
wych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 194, poz.1635)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
35) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz.666,
ze zm. poz. 1333)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 8 –
36) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwers-
torskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
37) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
38) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.836)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
39) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzie-
lania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.1264)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
40) Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386; z 2004r. Nr 273, poz.
2703; z 2005r. Nr 132, poz.1110; z 2006r. Nr 170, poz.1217; z 2008r. Nr 227, poz.1505)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 9 –
41) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub
rozbiórkę (Dz. U. z 2016r. poz.1493)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
42) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.1570)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
43) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
44) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
45) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313, Nr 82, poz.
930; z 2009r. Nr 56, poz.462)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
– 10 –
46) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860; z 2005r. Nr 116, poz.972; z
2007r. Nr 196, poz.1420)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
47) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz.2147)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
48) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz.459)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
49) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
50) Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1023)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
• STAN PRAWNY NA DZIEŃ – 1 października 2017r.
Opracował: S. Łapieński-Piechota
Architekt IARP
(członek KKK IARP)