Aktualności

Obowiązkowe ubezpieczenie Architekta !!! Przypominamy !!!

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2019/2020.

Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

NOWY wykaz aktów prawnych sesja letnia 2019!!!

Uwaga !!! Zmiana godzin pracy biur!!!

Od 01 kwietnia 2019r. ulegnie zmianie  harmonogram  pracy biura Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP:

Biuro Izby w Gorzowie Wlkp. czynne będzie:

 • Poniedziałek    9:00-17:00
 • Środa                 9:00-17:00
 • Piątek                9:00-13:00
 1. Wełniany Rynek 3

66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon: 953 070 703

Mail: lubuska@izbaarchitektow.pl

Biuro Izby w Zielonej Górze czynne będzie:

 • Wtorek              9:00-17:00
 • Czwartek           9:00-17:00
 • Piątek                10:00-14:00
 1. Stefana Batorego 16/10

65-084 Zielona Góra

Telefon: 684 752 720

Mail: lubuska@iarp.pl

Uwaga !!! Nowe opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Krajowa Rada Izby Architektów RP  w dniu 12 lutego 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej, o których mowa w:
1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych (pięćset
dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych (osiemset
siedemdziesiąt złotych 00/100).

Traci moc obowiązującą uchwała nr O – 03 – IV – 2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 marca 2019 r.

Opłaty inne niż składka członkowska na rok 2019

Na podstawie § 1 ust 2 uchwały z dnia 17 października 2019r. nr. 037-V-2018 w sprawie ustalenia kwoty waloryzacji rocznej kwoty innych niż składki członkowskiej opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujących w 2019 r. oraz w związku z Uchwałą X Programowo-Budżetowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów,

wysokości tych opłat i zasad ich podziału z dnia 16 czerwca 2007 r.
– za wpis na listę członków Izby w wysokości 430 zł (czterysta trzydzieści złotych),
– za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1070,00 zł (tysiąc siedemdziesiąt złotych),
– za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. tj. poz, 1725)(zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 430,00 zł (czterysta trzydzieści złotych)

Informacja dot. składki członkowskiej na 2019r.

Na podstawie uchwały X Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie składki członkowskiej w samorządzie zawodowym architektów i zasad jej podziału, ustalona została miesięczna wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2019 na kwotę 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych i 00/100).

UWAGA!!! Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia – sesja letnia 2019r !!!

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn obiektywnie niezależnych od Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej IARP, ulega zmianie termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, nadawane przez Izbę Architektów RP.
Egzamin w sesji letniej zostaje wyznaczony na dzień 7 czerwca 2019 r. godz. 10.00.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przypomina, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada
na dzień 7 marca 2019r.

Termin egzaminu w sesji zimowej pozostaje bez zmian.

Egzaminy -sesja zimowa 2018r.- wykaz aktów prawnych

Egzaminy 2019 !!!

Lubuska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP

uprzejmie informuje,

że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

w specjalności architektonicznej we
wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP,
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278):
1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
2. do projektowania bez ograniczeń;
3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.
został wyznaczony:
− w sesji letniej na dzień 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00
− w sesji zimowej na dzień 6 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

Ostateczny termin  złożenia wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

w sesji letniej przypada  na dzień 14 marca 2019 r.,

w sesji zimowej przypada na dzień 6 września 2019 r.

Egzamin sesja zimowa 2018 !!!

Lubuska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP

uprzejmie informuje,

że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP,
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278)

w sesji zimowej  2018r.

 odbędzie się  7 grudnia 2018 r.

PRZYSTANEK MUZYKA zaprasza !!!

Wyniki letniej sesji egzaminacyjnej 2018r.

W dniu 8 czerwca 2018r. w zielonogórskiej siedzibie Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów, odbył się po raz kolejny egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Lubuska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna informuje o wynikach egzaminu:

 • do egzaminu pisemnego na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

przystąpiło  8 osób – egzamin zdało osób,

 • do egzaminu  ustnego na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń 

 przystąpiło  13 osób – egzamin zdało 8 osób.

 

Polityka prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby – RODO

Informujemy, iż na stronie internetowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,  zamieszczony został tekst polityki prywatności dla członków i kandydatów na członków Izby.

Informacja dostępna tutaj:

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2830

Aktualne opłaty członkowskie na rzecz samorządu zawodowego architektów w 2018r.

 

      Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła na  Rok 2018 następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów.

 

Kwota miesięcznej składki członkowskiej, obowiązującej w Izbie Architektów RP  w roku 2018 została ustalona na  80,00 zł (osiemdziesiąt  złotych).

 

Wysokości opłat innych niż składka członkowska obowiązują w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku:

– za wpis na listę członków Izby w wysokości 400,00 złotych (czterysta złotych),

– za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1010,00 zł (tysiąc dziesięć złotych),

– za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt. 4 ustawy   z dnia 15 grudnia 2000 r.

 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016 r. tj. poz, 1725 z dnia 20.10.2016 r.) (zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 400,00 ( czterysta złotych).

 

K O N T O   Lubuskiej IARP

PKO BP S.A I/O  ZIELONA GÓRA

24 1020 5402 0000 0902 0144 5360

 Adres:

 Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP

Wełniany Rynek 3

66-400 Gorzów Wlkp.

Wykaz Aktów Prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia budowlane w sesji letniej 2018r

Egzamin na uprawnienia – sesja letnia 2018r.

 

Przypominamy, iż egzamin na uprawienia budowlane w sesji letniej 2018r.

odbędzie się 8 czerwica 2018r. o godzinie 10.00

w Biurze LUOIA RP w Zielonej Górze

przy ul. Stefana Batorego 16/10

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne:

Od 1 marca 2018 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:

  1. z tytułu kwalifikowania 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),

  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),

  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 555 złotych (pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100);

 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:

  1. z tytułu kwalifikowania 1405 złotych (tysiąc czterysta pięć złotych 00/100),

  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1405 złotych (tysiąc czterysta pięć złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 810 złotych (osiemset dziesięć złotych 00/100).

Konkurs miesięcznika „Architektura i Biznes”.

Konkurs na najlepszy projekt o charakterze społecznym pod hasłem „MIASTO-ARCHITEKTURA-LUDZIE. Życie toczące się miedzy budynkami”.

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 15 maja 2018r.  godz. 15.00

Wyniki zostaną ogłoszone 20.05.2018 na ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL (19-27 maja) – największym i najważniejszym wydarzeniu o projektowaniu w Polsce, które przyciąga najlepsze nazwiska z całego świata. Tam tez organizujemy debatę związaną z konkursem z udziałem zaproszonych architektów.

 

Cel Konkursu: promocja najciekawszych rozwiązań w architekturze polskiej, które pobudzają̨ życie społeczne mieszkańców polskich miast.

Pragniemy, aby dzięki naszemu konkursowi wzrosło zainteresowanie architektów problematyką interakcji społecznych i prospołecznych zachowań, które wynikają̨ z przebywania w odpowiednio zaprojektowanych przestrzeniach architektonicznych.

Zamierzeniem organizatorów jest premiowanie dokonań architektów, których dzieła mają istotny wkład w kształtowanie rodzimej kultury architektonicznej. Szukamy najlepiej zaprojektowanych przestrzeni publicznych, hoteli, kin, teatrów, dizajnerskich i modnych barów, restauracji i kawiarni – czyli tych wszystkich przestrzeni, gdzie ludzie się spotykają̨, dyskutują, poznają, jedzą i piją, śpią i się bawią, różnią między sobą i które są tłem do ich życia — towarzyskiego i uczuciowego.

Po ogłoszeniu wyników konkursu odbędzie się debata „MIASTO-ARCHITEKTURA-LUDZIE. Życie towarzyskie uczuciowe”

Uczestnicy debatyJan Strumiłło – jeden z najzdolniejszych młodych warszawskich architektów. Pracował w biurze JEMS Architekci, w Baumschlager-Eberle w Szwajcarii i Austrii. W 2010 roku założył w Warszawie własną pracownię. Bartosz Haduch (NArchitekTURA) – architekt i wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. Posiada ogromny dorobek publicystyczny, krajowy i zagraniczny. Mateusz Stolarski (Tamizo Architects) – architekt, pomysłodawca i założyciel pracowni Tamizo Architects. Główny architekt i osoba odpowiedzialna za rozwój firmy. Minimalista. Absolwent wydziału architektury Politechniki Łódzkiej. Za projekt dyplomowy z 2004 roku został nagrodzony pierwszą nagrodą w konkursie Dyplom Roku oraz wyróżnieniem w konkursie Dyplom Roku SARP. Od Listopada 2009 roku jest członkiem zarządu łódzkiego oddziału SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich), Katarzyna Kuoo (Kuoo Architects) – architekt, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Łódzkiej. Założycielka i główna projektantka KUOO ARCHITECTS. Pracownia specjalizuje się w architekturze wnętrz i realizuje projekty zarówno w kraju, jak i za granicą. Moderacja: Marta Kulawik, Małgorzata Tomczak – redakcja miesięczna „Architektura i Biznes”.

 

szczegóły na stronie http://www.architekturaibiznes.com.pl

 

 

IV SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZY ZJAZD LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Zaproszenie na IV SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZY ZJAZD LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
w dniu 17 marca 2018 r., (sobota) o godzinie 11.00 w Zielonej Górze przy ul. Batorego 16/10, w biurze Lubuskiej Okregowej Izby Architektów RP.

 

Komunikat o opłatach na rzecz Izby Architektów RP

KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

 

Krajowa Rada Izby Architektów RP ustaliła na  Rok 2018 następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów.

 

Wysokości opłat innych niż składka członkowska obowiązują w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku:

– za wpis na listę członków Izby w wysokości 400,00 złotych (czterysta złotych),

– za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 1010,00 zł (tysiąc dziesięć złotych),

– za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust.3 pkt. 4 ustawy   z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa ( Dz. U. z 2016 r. tj. poz, 1725 z dnia 20.10.2016 r.) (zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 400,00 ( czterysta złotych).

 

Kwota miesięcznej składki członkowskiej, obowiązującej w Izbie Architektów RP  w roku 2018 została ustalona na  80,00 zł (osiemdziesiąt  złotych).

 

 

K O N T O   Lubuskiej IARP

 

PKO BP S.A I/O  ZIELONA GÓRA

24 1020 5402 0000 0902 0144 5360

 

Adres:

 

Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP

 1. Wełniany Rynek 3

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Architekci posiadający stałe zlecenia opłat w swoim  Banku, proszeni są o uaktualnienie wnoszonej składki członkowskiej  w 2018 r. do wysokości   80,00 złotych miesięcznie

 

Termin sesji letniej

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH stan prawny na 1 października 2017 r.,

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH
wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi,
z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości
Objaśnienia:
• S – „znajomość szczegółowa” – oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest znajomość całości przepisów tego aktu, z umiejętnością ich zinterpretowania.
• O – „znajomość ogólna” – oznacza, iż wymagana jest umiejętność praktycznego posługiwania się danym aktem prawnym w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1332 z późn. zm.)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1422)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462;
z 2013r. poz.762; z 2015r. poz.1554)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2012r. poz.463)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 2 –
5) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz.1498)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014r. poz.81)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
7) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r. poz.
1853, z 2017r. poz.282)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
8) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016r. poz.1629)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 3 –
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczą-
ce bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953; z 2004r. Nr 198, poz.2042;
z 2015r. poz.1775)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
13) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2017r. poz.1073)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1588)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 4 –
15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnic-
twa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz.1589)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
16) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz.519 z późn.
zm.)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
17) Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.686, 888; z
2014r. poz.1101; z 2015r. poz.277, 671, 881, 1223, 1434, 1688)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
18) Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
19) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.786)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
20) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 5 –
21) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz.
1446; z 2016r. poz.1330, 1887; z 2017r. poz.1595)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
22) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017r. poz. 1265)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
23) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.736)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – znajomość – S
25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 6 –
26) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r.
poz. 2117)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
27) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1440)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
28) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r. poz.124)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowanie bez ograniczeń – O
2) Kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6. Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
29) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1257) – dotyczy Działu I i II.
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
30) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1579)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 7 –
31) Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (Dz. U. z 2016r. poz. 1725)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
32) Kodeks Etyki Zawodowej Architektów (Załącznik do uchwały 01 – III Sprawozdawczego Krajowe-
go Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005r.)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
33) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.
Nr 220, poz.2174)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
34) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodo-
wych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 194, poz.1635)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
35) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r. poz.666,
ze zm. poz. 1333)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 8 –
36) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwers-
torskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
37) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczą-
cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – S
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
38) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.836)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – S
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
39) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzie-
lania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz.1264)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
40) Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386; z 2004r. Nr 273, poz.
2703; z 2005r. Nr 132, poz.1110; z 2006r. Nr 170, poz.1217; z 2008r. Nr 227, poz.1505)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
– 9 –
41) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub
rozbiórkę (Dz. U. z 2016r. poz.1493)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
42) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.1570)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
43) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
44) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
45) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313, Nr 82, poz.
930; z 2009r. Nr 56, poz.462)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – S
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – S
– 10 –
46) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860; z 2005r. Nr 116, poz.972; z
2007r. Nr 196, poz.1420)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
47) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz.2147)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
48) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz.459)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
49) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
50) Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1023)
Wymagana znajomość do:
1) Projektowania bez ograniczeń – O
2) Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
3) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – O
4) Projektowania w ograniczonym zakresie – O
5) Kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
6) Projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – O
• STAN PRAWNY NA DZIEŃ – 1 października 2017r.
Opracował: S. Łapieński-Piechota
Architekt IARP
(członek KKK IARP)

XII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP.

Zaproszenie na XII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP.
Szczegóły w załączniku.
OBWIESZCZENIE

Żegnamy Aleksandrę Romanowską

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Terminy egzaminów w sesjach egzaminacyjnych, zimowej i letniej

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje o terminach
egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we
wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP,
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Terminy podano w załączniku.

(Dz. U. 2014 poz. 1278)wych_194_KKK_2016_OKK_termin egzaminów

Opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów w roku 2017

Informujemy wszystkich członków LUOIA, że Krajowa Izba Architektów w dniu 19 listopada 2016 r. ustaliła następujące opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów, obowiązujące od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku:

– wysokości składki członkowskiej – 78 zł.
– wpis na listę członków – 390 zł.
– ponowny wpis na listę członków – 970 zł.
– przywrócenie w prawach członka po okresie zawieszenia na własny wniosek – 390 zł.

Zimowa sesja egzaminacyjna – wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Z upoważnienia Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Pani Małgorzaty Włodarczyk, w załączeniu przesyłam wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na najbliższej, zimowej sesji egzaminacyjnej w dniu 9 grudnia 2016 r.

wykaz_aktow_prawnych

Wykaz aktów prawnych obowiązujących w letniej sesji egzaminacyjnej

Z upoważnienia Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Pani Małgorzaty Włodarczyk, załaczamywykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na najbliższej, letniej sesji egzaminacyjnej w dniu 24 czerwca 2016 r.

wykaz_aktow_prawnych_stan_prawny_20_04_2016 (1)

Zmarła arch. Halina KULCZYCKA

Z głębokim żalem i bólem zawiadamiamy, że w dniu 19 kwietnia 2016 r.

zmarła nasza koleżanka

 

architekt

Halina KULCZYCKA

 

wieloletni członek Oddziału Gorzowskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

oraz Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

.

Msza żałobna oraz uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 23 kwietnia br. o godz. 12.30   na Cmentarzu Komunalnym
w Gorzowie Wlkp.(kaplica PRODUKTS).

 

 

Koleżanki i Koledzy Architekci

Okiem fotografa-XI Zjazd Sprawozdawczy Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XI Zjazd Sprawozdawczy  Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów RP mamy już za sobą. Zjazd przebiegł zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu obrad i przyjęciu uchwał zjazdowych, obradujący otrzymali kaski z logo ARCHITEKT IARP. Zjazd zakończył się wspólnym uczestnictwem w seansie filmowym w Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus w Zielonej Górze.

Fotograficzne resume ze Zjazdu.  Fot. Emilia Wójcik.

 

 

 

Miasto ma architekta. Architekt ma Miasto.

Zmiany w ratuszu. Najważniejsza to taka, że po 16 latach Gorzów znów będzie miał architekta miasta. Został nim Dariusz Górny, prezes gorzowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Urbanistyką zajmie się całości magistrat. Plany zagospodarowania przestrzennego nie będą zlecane, ale będą powstawać w Biurze Planowania Przestrzennego.
– Konieczne jest myślenie perspektywiczne o tym, co zmieni się w Gorzowie za pięć, dziesięć czy 15 lat. Stąd decyzja o powołaniu na stanowisko architekta Miasta

Chodzi też o to, aby miasto miało odpowiednie narzędzie do kształtowania polityki przestrzennej. Dlatego powołujemy Biuro Planowania Przestrzennego. Miasto powinno mieć swoją pracownię, bo dziś plany zagospodarowania przestrzennego są zlecane na zewnątrz…

Cały tekst: http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/1,36844,19697987.html#ixzz41jv7gV9e