Nr 10 – LU 03/02/04 ws skreślenia

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

z dnia 19.02.2004 r.

w sprawie skreślenia z listy członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów

Na podstawie

art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych archi-tektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. ust. z 2001 nr 5 poz. 42) oraz art. 104 KPA w związku z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej Ustawy

postanawia się

skreślić z dniem 19.02.2004 r. z listy członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architek-tów osobę:

LU 0065  Wiesławę Stachowiak-Potok

Uzasadnienie

Wyżej wymieniona osoba nie opłaciła składek od dnia 01.10.2002 r. przez co zos-tała zawieszona w prawach członka izby uchwałą LU 03/01/03 z dnia 06.02.2003 r. W konsekwencji dalszego nie zastosowania się do zobowiązania wynikającego z art. 41 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych archi-tektów, inżynierów budownictwa i urbanistów należało postanowić jak na wstępie zgodnie z art. 42 ust. 2. w/w ustawy.
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów w terminie 30 dni od daty jej doręczenia (art. 19 ust. 4).

Od niniejszej uchwały nie przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia ( art.19 ust. 4 )

Sekretarz Rady Tomasz Klimek                                  Przewodniczący Rady Jan Strzeszyński

członkowie rady   Z-ca Przewodn. Łukasz Biernacki
Z-ca Przewodn. Jerzy Gołębiowski
Skarbnik Jadwiga Drynkorn
Jolanta Hadyńska-Kaszuba
Halina Łowejko
Zofia Szapowałow
Dariusz Górny
Leszek Horodyski
Andrzej Wójcik

Do wiadomości otrzymują:

1. osoba wymieniona w tekście uchwały
2. Minister Infrastruktury
3. Krajowa Rada Izby Architektów
4. a/a biuro w Zielonej Górze
5. a/a biuro w Gorzowie Wlkp.

Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004. w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 […]

Nr 02 – LU 02/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

Nr 03 – LU 03/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]