Akty Prawne

Przyjmowanie członków

Członkowie przyjmowani są do Izby zgodnie z zasadami podanymi w poniższych aktach prawnych:

 • art.5 i 39. Ustawy o samorządach Art. 5. 1. Izby architektów zrzeszają osoby, które:
  1. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”,
  2. posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane.

  Art. 39. Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane oraz w art. 5 ust. 3 pkt 6 i ust. 4 ustawy, podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez nich okręgowej izby i podlegają przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 8 i 9.

 • §2 i 10 Statutu Izby Architektów uchwalonego w dniu 19.01.2002 r. przez Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów
  §2
  1. Izba zrzesza członków, którzy spełniają wymagania wynikające z ustawy i zostali wpisani na listę członków izby okręgowej.

  §10
  Potwierdzeniem, że osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest wpisana na listę właściwej liczby okręgowej, jest pieczęć według wzoru ustalonego przez Krajową Radę lub zaświadczenie o wpisie na tę listę. Członek izby otrzymuje pieczęć od okręgowej rady w ciągu 30 dni od dnia wpisania na listę izby okręgowej. Pieczęć podlega zwrotowi w terminie 7 dni od daty skreślenia z listy członków izby okręgowej lub zawieszenia w prawach członka izby.

 • Uchwała nr 14 Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów .

Osoby zainteresowane członkostwem w Izbie Architektów podlegają procedurze zgodnie z art.19 ust.2-3 ustawy o samorządach zawodowych architektów, celem rozpatrzenia przez okręgową radę izby architektów. Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów (LORIA) wydaje osobom wpisanym na listę członków Izby Architektów zaświadczenia stwierdzające przynależność do tej izby wraz z numerem wpisu na listę członków.Wpis na listę okręgowej izby następuje na drodze uchwały. Zaświadczenie o wpisie wraz z numerem członkowskim wydaje się na podstawie potwierdzonego dowodu wpłaty kwartalnej składki członkowskiej zgodnie z uchwalonym regulaminem składek.

Już wkrótce członkowie izby okręgowej posługiwać się będą pieczęcią, wydawaną przez LORIA.

Wniosek o wpisanie na listę członków Izby Architektów można uzyskać w siedzibie izby.

Zawieszanie członkostwa

 • art.42.3. Ustawy o samorządach Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:
  1. orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane,
  2. orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby,
  3. nie uiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  4. wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub czynności urbanisty.

Skreślenie z listy członków

 • art.42.1,2. Ustawy o samorządach 1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:
  1. wniosku członka,
  2. orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych,
  3. orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4, (przez Sąd Dyscyplinarny – zawieszenie na okres do 2 lat w prawach członka izby lub skreślenie z listy członków)
  4. śmierci członka.

  2. Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także w wypadku nie uiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.