Akty Prawne

Składki i ubezpieczenia

SKŁADKI NA RZECZ IZBY

Uchwała nr 28 Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie wysokości, sposobu uiszczania składek i innych opłat na rzecz izby oraz zasad ich podziału w roku 2002.


Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42) Zjazd uchwala co następuje:

§ 1

Wysokość składki ustala się na 50 zł (pięćdziesiąt zł) miesięcznie.

§ 2

Składkę dzieli się odpowiednio -15% na rzecz Krajowej Izby (7,5 zł), 85% na rzecz okręgowej izby.

§ 3

Składkę płaci się w ratach kwartalnych, z góry do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

§ 4

W wypadku zawieszenia w prawach członka izby składka podlega zwrotowi za każdy miesiąc, z tym że każdy miesiąc rozpoczęty uważa się za podlegający pełnej opłacie.

§ 5

Po upływie okresu zawieszenia w prawach członka izby, formalności wpisu na listę członków izby dokonuje się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ponownego rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

§ 6

Przy ponownym wpisie na listę członków izby opłacie składki podlega miesiąc poprzedzający dzień wpisu.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA OC ARCHITEKTÓW

Obowiązek ubezpieczenia członków izby wynika z obowiązującej od 25.01.2002r. Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (art.6. z punktami 2 oraz 3). Zgodnie z tą ustawą ogólne warunki ubezpieczenia określą w drodze rozporządzenia odpowiedni ministrowie ( Dz. Ustaw nr 41/2002, poz. 367 ).

DECYZJA KRAJOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW DOTYCZĄCA WYBORU TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO, OFERUJĄCEGO CZŁONKOM IZBY OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE O.C.

Krajowa Rada Izby Architektów rozpatrzyła trzy najbardziej interesujące propozycje, przedstawione przez zakłady ubezpieczeniowe:

TU AUANZ

PZU SA,

TU i R WARIA

Krajowa Rada Izby Architektów uznała propozycję złożoną przez PZU S.A za najbardziej interesującą.

Uzasadnienie powyższej decyzji znajduje się na stronie www.izbaarchitektow.pl

Krajowa Rada Izby Architektów, przedkładając niniejszą rekomendację swoim członkom podkreśla, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, nie nakłada ona na nich obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia z rekomendowanym zakładem ubezpieczeń -wybór zakładu ubezpieczeń jestindywidualną decyzją każdego członka Izby.

Krajowa Rada Izby Architektów zwraca uwagę, że podejmując decyzję o wyborze ubezpieczyciela, każdy z członków Izby winien rozważyć całokształt problematyki ubezpieczenia, związany z jego działalnością, działalnością firmy, w której jest zatrudniony lub którą kieruje.

DECYZJA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY IZBY ARCHITEKTÓW W SPRAWIE WYBORU TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO, OFERUJĄCEGO CZŁONKOM IZBY OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE O.C.

Na posiedzeniu w dniu 01.08. 2002r. Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów podjęła jednogłośnie decyzję w sprawie ubezpieczenia grupowego Członków naszej Izby w PZU SA. Po rozmowach z dyrekcja PZU w Gorzowie ubezpieczenie członków nastąpi do końca sierpnia 2002 r. Ankiety będą do pobrania w biurach gorzowskim i zielonogórskim. Z chwila podpisania grupowej umowy ubezpieczeniowej każdy z członków otrzyma indywidualna polisę .

Poniżej prezentujemy teksty :

 • porozumienia zawartego pomiędzy KRI oraz Dyrekcją PZU SA
 • taryfę składek do umowy ubezpieczeniowej OC architektów z PZU SA
 • komentarz Dyrekcji PZU SA na temat szczegółów umowy ubezpieczeniowej

Porozumienie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów

zawarte w dniu 9 lipca 2002 r.w Warszawie

pomiędzy:

Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000009831 zwanym dalej PZU SA reprezentowanym przez:

 1. Zdzisława Montkiewicza – Prezesa
 2. Antonio Martines da Costa – Wiceprezes

a Krajową Radą Izby Architektów z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 2, reprezentowaną przez:

 1. Kazimierz Ferenc – Prezes
 2. Jerzy Szczepanik – Dzikowski – Sekretarz
 3. Rafał Szczepański – Pełnomocnik ds. ubezpieczeń

§ 1

Celem niniejszego porozumienia jest określenie warunków i zasad zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia ododpowiedzialności cywilnej architektów.

§ 2

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna architekta za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 wraz zpóźn. zmianami).

§3

Podstawę prawną zawieranych umów ubezpieczenia stanowią ogólne warunki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów określone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. Nr 41 poz.367).

§4

 1. Strony ustalają, że umowy ubezpieczenia będą zawierane przez osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej architektów z jednostkami terenowymi PZU SA.
 2. Szkody będą likwidowane przez jednostki terenowe PZU S.A. najbliższe miejsca siedziby poszkodowanego.

§5

PZU SA gwarantuje do dnia 31 grudnia 2002 r. objęcie ochroną wsteczną działalności zawodowej każdemu architektowi od chwili powstania obowiązku posiadania ubezpieczenia a mianowicie od dnia publikacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa tj. od dnia 19 kwietnia 2002 r. Objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub, że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie (art. 806 § 2 kc).

§ 6

Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszego porozumienia ma zastosowanie taryfa stanowiąca załącznik Nr 1.

§ 7

 1. Niniejsze porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
 2. Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze stron z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 8

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Niniejsze porozumienie sporządzone zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Krajowa Rada Izby Architektów PZU SA

Kazimierz Ferenc Zdzisław Montkiewicz

Jerzy Szczepanik –
Dzikowski
Antonio Matrins da Costa

Rafał Szczepański

Załącznik Nr 1

Do Porozumienia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów

Taryfa składek do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Porozumienia z Krajową Radą Izby Architektów.

§1

Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawieranych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 41, poz.367) w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (zwanego dalej rozporządzeniem) przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zwany dalej PZU SA z architektami oraz inżynierami budownictwa, zwanymi dalej ubezpieczającym tub na rzecz wymienionych osób jako ubezpieczonych.

§2

Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek ubezpieczającego na
okres12 miesięcy.

§3

 1. Składkę opłaca się jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba, ze w dokumencie ubezpieczenia okreś1ono inny tryb i terminy.
 2. Płatność składki może być rozłożona maksymalnie na 4 raty, płatne kwartalnie.
 3. Dopuszcza się możliwość płatności składki lub jej pierwszej raty przelewem w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

§4

 1. W przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym w §7 ust.1-3 rozporządzenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
 2. Zwrot składki następuje na zasadach określonych w §7 ust.4-5rozporządzenia

§5

 1. Minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych 50.000 EUR.
 2. Ustala się maksymalną sumę gwarancyjną. na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia stanowiącą równowartość w złotych 300,000 EUR. Zawarcie umowy ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną (w tym kalkulacja składki) wymaga akceptacji Centrali PZU SA.
 3. Sumy gwarancyjne ustalane się na zasadach określonych w §8 ust.3 rozporządzenia.
 4. Stawki składek taryfowych za okres 12 miesięcy określa tabela I.

Tabela I

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Lp. Suma gwarancyjna (EUR) Składka (PLN) Składka dla (na każde zdarzenie) emerytowanego architekta (PLN)
1. 50000 280,00 140,00
2. 60000 340,00 170,00
3. 70000 380,00 190,00
4. 80000 440,00 220,00
5. 90000 480,00 240,00
6. 100000 540,00 270,00
7. 125000 640,00 320,00
8. 150000 740,00 370,00
9. 175000 840,00 420,00
10. 200000 920,00 460,00
11. 250000 1120,00 560,00
12. 300000 1360,00 680,00

§ 6

W zależności od przebiegu ubezpieczenia stosuje się system obniżek składki.

Obniżka składki za każdy nieprzerwany trzyletni bezszkodowy okres ubezpieczenia wynosi 10%. Stopa obniżek z tego tytułu nie może przekroczyć 30%.

Do przebiegu ubezpieczenia zalicza się bezszkodowy okres obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, poprzedzający zawarcie umowy ubezpieczenia w PZU SĄ bez względu na zmianę zakładu ubezpieczeń.

Jeżeli zawierana umowa ubezpieczenia stanowi kontynuację w PZU SA obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, ubezpieczającemu przysługuje obniżka składki w wysokości 5%.

Przysługujące obniżki oblicza się kolejno metodą iloczynową.

§7

W przypadku szkodowego przebiegu ubezpieczenia w PZU SA, w następnym okresie ubezpieczenia stosuje się podwyżkę składki taryfowej określonej w §5 .

 1. 30 % po pierwszej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy,
 2. 60 % po drugiej i następnej szkodzie powstałej w ciągu 12 miesięcy.

§ 8

Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych z okresem ubezpieczenia od dnia 19 kwietnia 2002 roku.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów , inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz, U, z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.).,. nałożyła na osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej .Zgodnie z art.6 ust.2 wym. ustawy : „Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”.

Z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późno zm.) wynika, że podmiotami wykonującymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą być wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane, czyli- spośród zawodów, ki6rych dotyczy ustawa stanowiąca podstawę do wydania rozporządzenia, jedynie architekci oraz inżynierowie budownictwa.

Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów używa pojęcia „samodzielne funkcje techniczne \w budownictwie” zgodnie ze znaczeniem użytym w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane według którego jest to działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczeg6lności działalność obejmująca :

 1. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno -budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 2. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 6. rzeczoznawstwo budowlane.

Na podstawie delegacji zawartej wart. 6 ust. 3 ustawy o samorządach zawodowych architekt6w, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2002 r. /Dz. U. nr 41, poz. 367/ ogólne warunki obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. 19 kwietnia 2002 roku.

W rozporządzeniu unormowano zgodnie z zakresem delegacji ustawowej:

 • datę powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • podstawowy zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia określoną kwotowo
 • zakres praw i obowiązków ubezpieczonego i zakładu ubezpieczeń, wynikających z umowy ubezpieczenia.

Umowę ubezpieczenia OC zawiera się w terminie 30 dni od dnia wpisu na listę członków izb architektów lub inżynierów budownictwa, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (§4 ust.1 rozp.) Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 2002 roku o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów: „Do dnia zwołania pierwszych zjazdów okręgowych izb i Krajowych Zjazdów Izb oraz przez okres 3 miesięcy od tego dnia, prawo wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje na zasadach dotychczasowych…” (Dz. U. nr 23, poz.221, art. 62).

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych (§2 rozp. ).

Kodeks cywilny przewiduje dwa reżimy odpowiedzialności cywilnej: odpowiedzialność deliktową i odpowiedzialność kontraktową.

Odpowiedzialność deliktowa obejmuje każde zdarzenie wyrządzające szkodę innej osobie, gdy strony nie są związane stosunkiem obligacyjnym (umownym), bądź gdy szkoda powstała poza tym stosunkiem. Podstawą odpowiedzialności jest czyn niedozwolony, czyli działanie lub zaniechanie sprzeczne z prawem 1ub zasadami współżycia społecznego, które stanowi samoistne źródło zobowiązania.

Odpowiedzialność kontraktowa ma miejsce, gdy w związku z istniejącym między stronami stosunkiem prawnym (umową), strona (np. przyjmującym zamówienie na wykonanie projektu) nie wykonała lub nienależycie wykonała wynikające z tego stosunku zobowiązanie, skutek czego druga strona (zamawiający). poniosła szkodę. Szkoda musi być następstwem okoliczności za które dłużnik (ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność.

Rozporządzenie nie precyzuje który z tych reżimów odpowiedzialności cywilnej objęty jest ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych rozporządzeniem. Zatem należy uznać, że zakład ubezpieczeń będzie obowiązany do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, zarówno gdy źródłem odpowiedzialności architekta będzie czyn niedozwolony (odpowiedzialność deliktowa) jak niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Oczywiście z zastrzeżeniem, że powstała szkoda wyrządzona jest w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Zakres naprawienia szkody stosownie do postanowień kodeksu cywilnego, obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art , 361§2 kodeksu cywilnego).

Podstawowym okresem ubezpieczenia jest 12 miesięcy. W celu zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, rozporządzenie wprowadza tzw. klauzulę prolongacyjną polegającą na tym że umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy,  jeżeli ubezpieczający nie wypowie jej w przewidzianym okresie wypowiedzenia tj. nie póżniej niż 30 dni przed upływem okresu , na jaki została zawarta. Pomimo braku wypowiedzenia umowy, przedłużenie umowy ubezpieczenia nie będzie miało miejsca, jeżeli ubezpieczający do końca okresu ubezpieczenia nie opłaci składki, a w razie płacenia składki w ratach – którejkolwiek raty składki (§5 ust.3 rozp.).

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu na skutek skreślenia ubezpieczonego z listy członków izby lub zawieszenia w prawach członka izby, z dniem uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu lub uchwały o zawieszeniu (§7 ust, 1-3 rozp.). W takim przypadku odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy ubezpieczenia OC ustaje (§6ust.4 rozp.), ale tylko w odniesieniu do czynności wykonywanych po uprawomocnieniu się uchwał o których mowa wyżej. Zakład ubezpieczeń będzie jednak zobowiązany do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu szkód, będących następstwem wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przed skreśleniem z listy członków izby lub zawieszeniem w prawach członka izby ( vide §9 ust.2 pkt3 rozp.).

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wynikłe ze zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia (§6 ust.1 rozp.). Zdarzeniem mającym miejsce w okresie ubezpieczenia jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w którego następstwie została wyrządzona szkoda uprawniająca poszkodowanego do dochodzenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

(§8 ust.4 rozp.). Należy zatem przyjąć, że zakład ubezpieczeń, udzielając ochrony ubezpieczeniowej, odpowiada za szkody wynikłe ze zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń wyznaczonych przepisami prawa.

Zgodnie z art.819 §3 kodeksu cywilnego, w przypadku. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Roszczenie o naprawie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (art.442 §1 kodeksu cywilnego).

Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia (art.442 §2 kodeksu cywilnego).

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne , gdy chodzi o wady budynku wygasa po upływie lat trzech licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (art.568 § 1 kodeksu cywilnego ).

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, jednak nie więcej niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia. Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość w złotych 50000 EUR

Ponadto, w granicach sumy gwarancyjnej, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do pokrycia dodatkowych kosztów tj.: wynagrodzenia rzeczoznawców, kosztów zapobieżenia zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, kosztów procesu, kosztów postępowania ugodowego (§ 10 rozp.).

Ryzyko objęte umową ubezpieczenia nie obejmuje pełnego zakresu działalności ubezpieczonego. Rozporządzenie przewiduje w § 9 ust.. 2 katalog wyłączeń odpowiedzialności. Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 1. wyrządzone z winy umyślnej ubezpieczonego: stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub sądu dyscyplinarnego,
 2. wyrządzone osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego,
 3. powstałe po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka izby chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem,
 4. powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, rozruchów i zamieszek,
 5. wynikłe z przekroczenia ustaleń kosztów,
 6. powstałe w wyniku nałożenia kar umownych i kar administracyjnych,
 7. wyrządzone wskutek naruszenia praw autorskich i patentów,
 8. powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych.

Umowa ubezpieczenia nie może zawierać postanowień wyłączających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie szerszym niż określony w przepisach rozporządzenia.

Rozporządzenie nie reguluje terminu wypłaty odszkodowania. Spełnienie świadczenia powinno więc nastąpić w terminach określonych w kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 817 kodeksu cywilnego ,zakład ubezpieczeń obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być pełnione w ciągu czternastu dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Jednakże bezsporną część świadczenia zakład powinien spełnić w wyżej przewidzianym terminie.

Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń (art.8 ust.4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej).

Rozporządzenie ustala w § 11 obowiązki
ubezpieczonego do których należą:

 1. zawiadomienie niezwłoczne zakładu ubezpieczeń o zgłoszeniu roszczenia, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na istniejącą przeszkodę
 2. udzielenie zakładowi ubezpieczeń pomocy w dokonaniu czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania ,
 3. udzielenie zakładowi ubezpieczeń niezbędnych wyjaśnień oraz w miarę możliwości dostarczenie dowodów co przyczyn powstania szkody,

Warszawa 2002-07-02

Urszula Raciborska
Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń OC w Biurze Rozwoju Ubezpieczeń Centrali PZU S.A.