Nr 08 – LU 01/02/04 ws umorzenia

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

z dnia 19.02.2004 r.

w sprawie umorzenia niezapłaconych należności z tytułu składek za 2003 rok

Na podstawie

§1 ust. 3 oraz §2 uchwały nr F-01-03 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie umarzania lub odraczania należności z tytułu składek członkowskich na rzecz Izby Architektów w związku z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 nr 5 poz. 42 z późniejszymi zmianami) na wniosek z dnia 19.01.2004 r.

postanawia się

umorzyć w całości

LU 0072   Jerzemu Wesołowskiemu

niezapłacone do dnia 19.02.2004 r. należności z tytułu składek przypadających w 2003 roku.

Uzasadnienie

Uchwalając umorzenie przedmiotowych zaległości Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów ustaliła, że nastąpiły one w warunkach szczególnie trudnej sytuacji finansowej ustalonej wiarygodnymi zaświadczeniami dokumentującymi wielokrotne pobyty w szpitalu i długotrwały proces rehabilitacyjny.

Sekretarz Rady Tomasz Klimek                                  Przewodniczący Rady Jan Strzeszyński

członkowie rady   Z-ca Przewodn. Łukasz Biernacki
Z-ca Przewodn. Jerzy Gołębiowski
Skarbnik Jadwiga Drynkorn
Jolanta Hadyńska-Kaszuba
Halina Łowejko
Zofia Szapowałow
Dariusz Górny
Leszek Horodyski
Andrzej Wójcik

Do wiadomości otrzymują:

1. osoba wymieniona w tekście uchwały
2. Minister Infrastruktury
3. Krajowa Rada Izby Architektów
4. a/a biuro w Zielonej Górze
5. a/a biuro w Gorzowie Wlkp.

Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004. w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 […]

Nr 02 – LU 02/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

Nr 03 – LU 03/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]