Nr 12 – LU 01/03/04 ws uchylenia uchwały ws skreślenia

z dnia 13.05.2004 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr LU 02/02/04 ws skreślenia z listy członków Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów

Na podstawie

art. 154 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. ust. z 2001 nr 5 poz. 42), po rozpatrzeniu odwołania z dnia 22.03.2004 r. skierowanego do Krajowej Rady Izby Architektów i przekazanego do Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów pismem 076/KRIA/04 z dnia 23.03.2004 r.

postanawia się

uchylić z dniem 19.02.2004 r. uchwałę LU 02/02/04 w sprawie skreślenia z listy architektów następującej osoby :

LU 0061 Marta Anna Skiba

Uzasadnienie

Wyżej wymieniona osoba w odwołaniu skierowanym do Krajowej Rady Izby Architektów zarzuciła podjęcie uchwały bez ustosunkowania się do wniosku o umorzenie składek, których zaległość stanowiła podstawę podjęcia tejże uchwały. Ponadto odwołanie zostało skierowane z pominięciem pośrednictwa Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów w wyniku braku precyzyjnego pouczenia zawartego w przedmiotowej uchwale. Lubuska Okręgowa Rada Izby Architektów uznała zasadność tego zarzutu i podjęła decyzję jak w sentencji niniejszej uchwały.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia (art. 19 ust. 4) za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów.

Sekretarz Rady Tomasz Klimek                                  Przewodniczący Rady Jan Strzeszyński

członkowie rady   Z-ca Przewodn. Łukasz Biernacki
Z-ca Przewodn. Jerzy Gołębiowski
Skarbnik Jadwiga Drynkorn
Jolanta Hadyńska-Kaszuba
Halina Łowejko
Zofia Szapowałow
Dariusz Górny
Leszek Horodyski
Andrzej Wójcik

Do wiadomości otrzymują:

1. osoba wymieniona w tekście uchwały
2. Minister Infrastruktury
3. Krajowa Rada Izby Architektów
4. a/a biuro w Zielonej Górze
5. a/a biuro w Gorzowie Wlkp.

Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004. w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 […]

Nr 02 – LU 02/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

Nr 03 – LU 03/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]