Nr 13 – LU 02/03/04 ws umorzenia niezapłaconych należności

z dnia 13.05.2004 r.

w sprawie umorzenia niezapłaconych należności z tytułu składek za 2003 r.

 

Na podstawie

§1 ust. 3 oraz § 2 uchwały F-01-03 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie umarzania lub odraczania należności z tytułu składek członkowskich na rzecz Izby Architektów w związku z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. ust. z 2001 nr 5 poz. 42) na wniosek z dnia 21.01.2004 r.

postanawia się

nie przyznać umorzenia niezapłaconych należności z tytułu składek za 2003 r. wobec osoby:

LU 0061 Marta Anna Skiba

Uzasadnienie

W/w osoba przedłożyła dowody świadczące o prowadzonym przewodzie doktorskim oraz urodzeniu dziecka. W ocenie Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów nie są to okoliczności wskazujące na szczególną sytuację losową i materialną, która nie pozwoliła na opłacenie przedmiotowych świadczeń wobec Izby. Okoliczności te nie uchylają także zobowiązania wynikającego z ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów dotyczącego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które jest niezależne od decyzji rady izby.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia (art. 19 ust. 4) za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów.

Sekretarz Rady Tomasz Klimek                                  Przewodniczący Rady Jan Strzeszyński

członkowie rady   Z-ca Przewodn. Łukasz Biernacki
Z-ca Przewodn. Jerzy Gołębiowski
Skarbnik Jadwiga Drynkorn
Jolanta Hadyńska-Kaszuba
Halina Łowejko
Zofia Szapowałow
Dariusz Górny
Leszek Horodyski
Andrzej Wójcik

Do wiadomości otrzymują:

1. osoba wymieniona w tekście uchwały
2. Krajowa Rada Izby Architektów
3. a/a biuro w Zielonej Górze
4. a/a biuro w Gorzowie Wlkp.

Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004. w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 […]

Nr 02 – LU 02/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

Nr 03 – LU 03/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]