Nr 23 – LU 10/04/04 ws wynagrodzenia pracowników

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

z dnia 23-06-2004 r.

w sprawie ustanowienia nowych kwot wynagrodzenia na rzecz pracowników Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze

Na podstawie

art.19 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. ust. z 2001 nr 5 poz. 42) oraz w związku z § 17 pkt. 1 § 19 regulaminu okręgowych rad Izby Architektów przyjętego Uchwałą nr 10 Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów z dnia 19.01.2002 r.

postanawia się

ustanowić nowe kwoty wynagrodzeń na rzecz pracowników Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów na stanowisku kierowników biura w Gorzowie Wlkp. oraz biura w Zielonej Górze w wymiarze 1/2 etatu w wysokości 664,0 zł brutto (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100), co stanowi 500,71 zł netto do realizacji od 01 lipca 2004 roku.

Sekretarz Rady Tomasz Klimek                                  Przewodniczący Rady Jan Strzeszyński
Do wiadomości otrzymują:

1. Krajowa Rada Izby Architektów
2. a/a biuro w Zielonej Górze
3. a/a biuro w Gorzowie Wlkp.

Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004. w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 […]

Nr 02 – LU 02/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

Nr 03 – LU 03/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]