Nr 24 – LU 01/06/04 ws wycofania zawieszenia

z dnia 21.10.2004 r.

w sprawie cofnięcia zawieszenia w prawach członka Izby

Na podstawie

art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. ust. z 2001 nr 5 poz. 42) oraz art. 104 i 107 par. 1 i 4 KPA w związku z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej Ustawy

postanawia się

wycofać zawieszenie w prawach członka Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów następującej osoby:

LU 0114 Antoni Stachowicz

Uzasadnienie

Podstawą podjęcia uchwały LU 01/05/04 w dniu 09.09.2004 r. o zawieszeniu w/w osoby było stwierdzone niepłacenie składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, co stanowiło o uznaniu uchylenia się od zobowiązania wynikającego z art. 41 pkt. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Powód ten został usunięty przez skorygowanie wadliwie dokonanych wpłat tych zaległości i dlatego należało postanowić jak na wstępie.

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia (art. 19 ust. 4)za pośrednictwem Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów.

Sekretarz Rady Tomasz Klimek                                  Przewodniczący Rady Jan Strzeszyński

członkowie rady   Z-ca Przewodn. Łukasz Biernacki
Z-ca Przewodn. Jerzy Gołębiowski
Skarbnik Jadwiga Drynkorn
Jolanta Hadyńska-Kaszuba
Halina Łowejko
Zofia Szapowałow
Dariusz Górny
Leszek Horodyski
Andrzej Wójcik

Do wiadomości otrzymują:

1. osoba wymieniona w tekście uchwały
2. Minister Infrastruktury
3. Krajowa Rada Izby Architektów
4. a/a biuro w Zielonej Górze
5. a/a biuro w Gorzowie Wlkp.

Nr 01 – LU 01/01/04 ws zwołania zjazdu sprawozdawczego

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004. w sprawie zwołania sprawozdawczego okręgowego zjazdu Lubuskiej Okręgowej Izby Architektów Na podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 […]

Nr 02 – LU 02/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]

Nr 03 – LU 03/01/04 ws wpisu

Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów z dnia 29.01.2004 r. w sprawie wpisu na listę członków Izby. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1/ i art. 21. ust. 1 Ustawy […]