Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawo-dowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. nr 5, poz. 42) Pierwszy Krajowy Zjazd Architektów, zwany dalej Zjazdem, ustala nastę-pujące zasady i tryb przeprowadzania Zjazdu:

REGULAMIN
I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

§ 1

 1. W Zjeździe uczestniczą:
  1. delegaci wybrani przez okręgowe zebrania dla wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Architektów;
  2. nie będący delegatami członkowie Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów;
  3. goście zaproszeni przez Komitet Organizacyjny Izby Architektów.
 2. Delegaci wybrani przez okręgowe zebrania dla wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Architektów:
  – otrzymują porządek obrad wraz z projektami uchwał Zjazdu najpóźniej w terminie 7 dni przed Zjazdem, w formie przesyłki elektronicznej przesłanej na adres Oddziału SARP mieszczącego się w mieście będącym siedzibą izby okręgowej architektów.
  – przed rozpoczęciem obrad otrzymują mandaty przygotowane według jednolitego wzoru ustalonego przez Komitet Organizacyjny Izby Architektów.

§ 2

 1. Zjazd otwiera Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów i wnosi o uchwalenie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów, przygotowanego przez Komitet Organizacyjny Izby Architektów.
 2. Po uchwaleniu w głosowaniu jawnym regulaminu określonego w ust. 1, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów zarządza dokonanie w tym samym trybie wyboru Przewodniczącego Zjazdu oraz pozostałych członków Prezydium w osobach 2 zastępców Przewodniczącego Zjazdu i 2 sekretarzy Zjazdu.

§ 3

Przewodniczący Zjazdu przy pomocy Prezydium kieruje przebiegiem Zjazdu, zarządza przeprowadzenie głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie oraz czuwa nad sprawnym tokiem obrad.

§ 4

 1. W Krajowym Zjeździe Architektów biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez okręgowe zebrania dla wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Architektów.
  2. z głosem doradczym – nie będący delegatami członkowie Komitetu Organzacyjnego Izby Architektów.
 2. I Krajowy Zjazd jest prawomocny gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa delegatów wybranych przez okręgowe zebrania dla wyboru delegatów na I Krajo-wy Zjazd Izby Architektów.

§ 5

 1. Obrady Zjazdu są prowadzone w formie plenarnej.
 2. Zjazd może powoływać zespoły problemowe, których przewodniczący przedkładają wypracowane przez nie wnioski Komisji Uchwał i Wniosków.

§ 6

 1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego i pozostałych członków Prezydium, Zjazd jest uprawniony do:
  1. uchwalenia porządku obrad,
  2. ustalenia liczby, składu i zadań Komisji Zjazdu,
  3. dokonania wyboru komisji:
   a) mandatowej, która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza, że Zjazd jest prawomocny do podejmowania uchwał i prze-prowadzania wyborów;
   b) uchwał i wniosków, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał i wniosków Zjazdu oraz przygotowuje projekty tych uchwał i wniosków;
   c) wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatur do organów wybie-ranych przez Zjazd i przedstawia je Zjazdowi;
   d) skrutacyjnej;
   e) ewentualnie innych komisji.
 2. Komisja Skrutacyjna:
  – informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości;
  – przygotowuje karty do głosowania;
  – rozdaje osobom uprawnionym do głosowania karty wyborcze;
  – zbiera karty do głosowania do zabezpieczonych urn;
  – przelicza głosy i podaje wyniki wyborów w protokole, w którym określa: liczbę delegatów uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę gło-sów oddanych na każdego kandydata;
  – ogłasza wyniki wyborów.
  Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, do prze-prowadzenia których Komisja ta została wybrana

§ 7

 1. Każda Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa przed Zjazdem sprawozdanie z jej działalności.
 3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół. Protokół ten podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 8

Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków i Wyborczej Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości miejsce i czas, w którym komisje te będą przyjmować do wnioski w sprawie uchwał oraz zgłoszenia kandydatur do organów wybieranych przez Zjazd

§ 9

 1. W czasie obrad:
  1. obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca z przyjętego porządku obrad;
  2. uczestnicy Zjazdu zabierają głos w kolejności zgłoszeń;
  3. zaproszonym gościom oraz członkom Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza kolejnością, o której mowa w pkt. 2.
 2. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie:
  1. wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów odrębnie,
  2. inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad.
 3. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust.2 przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu, przy czym komisja skrutacyjna lub sekretarze ob-liczają głosy i podają wyniki głosowania.
 4. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie na wniosek przewodniczącego Zjazdu lub co najmniej 1/3 uczestników zjazdu określonych w §1 ust.1, pkt.1, zwykłą większością głosów i wówczas głosowanie przepro-wadza Komisja Skrutacyjna.
 5. Wybory do organów Krajowej Izby Architektów przeprowadza się według odrębnie uchwalonego przez Zjazd regulaminu.

§ 10

Poza kolejnością wynikającą z listy osób, które zgłosiły się do dyskusji delegaci mogą zabierać głos w sprawach formalnych, do których zalicza się w szczególności wnioski w sprawie:

 1. ograniczenia czasu wypowiedzi, ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 2. przekazania określonego zagadnienia do komisji lub zaniechania nad nim dyskusji,
 3. powołania komisji lub podjęcia przez komisje określonych czynności,
 4. głosowania co do sposobu prowadzenia obrad lub przerwy w obradach.

§ 11

 1. Przewodniczący Zjazdu może również ograniczyć dyskusję do określonej ilości wypowiedzi, powinien jednak udzielić głosu zgłaszającemu się delegatowi wybranemu z obszaru izby okręgowej, z którego żaden delegat dotychczas nie zabierał głosu.
 2. Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad przysługuje odwołanie do Prezydium, które zajmuje ostateczne stanowi-sko.

§ 12

Przewodniczący Zjazdu może zwrócić się bezpośrednio do Zjazdu z wnioskiem o podjęcie uchwały w określonej sprawie.

§ 13

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

§ 14

Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, podpisany następnie przez Przewodniczącego i sekretarzy Zjazdu. Protokół pozostaje w aktach Krajowej Rady Izby Architektów

§ 15

 1. Biuro Zjazdu oraz jego kierownika powołuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów.
 2. Biuro Zjazdu służy pomocą delegatom, prezydium zjazdu i komisjom zjazdu w spełnianiu ich funkcji.
 3. Biuro Zjazdu przygotowuje listę obecności delegatów i każdorazowo dopilnowuje jej podpisania oraz wydaje delegatom mandaty do głosowania.
 4. Biuro Zjazdu zapewnia dokumentowanie przebiegu obrad Zjazdu.

§ 16

 1. W ciągu 14 dni od zakończenia Zjazdu, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów przekaże uchwały podjęte przez Zjazd ministrowi właściwemu do spraw architektury i budownictwa oraz, w razie potrzeby, innym właściwym instytucjom i organizacjom.
 2. Sprawozdanie ze Zjazdu, zawierające podjęte uchwały, sporządzone na podstawie dokumentacji przebiegu obrad i uzgodnione z Przewodniczącym Zjazdu publikuje się drukiem i na oficjalnej stronie internetowej izby w terminie do 2 miesięcy od zakończenia Zjazdu.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]