Uchwała nr 10

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu okręgowych rad izby architektów.

Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz.42), Zjazd uchwala co następuje.

REGULAMIN
okręgowych rad Izby Architektów

Rozdział I
Przepisy ogólne.

§1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację i zasady pracy okręgowych rad izb architektów.
 2. Do spraw nie unormowanych ustawą lub przepisami wykonawczymi w pracy okręgowych rad izb architektów mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Ilekroć mowa w regulaminie o:
  • ustawie, należy rozumieć przez to ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
  • Krajowej Radzie, należy rozumieć przez to Krajową Radę Izby Architektów
  • zjeździe, należy rozumieć przez to okręgowy zjazd izby architektów
  • radzie, należy rozumieć przez to okręgową radę izby architektów
  • prezydium rady, należy rozumieć przez to prezydium okręgowej rady izby
  • przewodniczącym, zastępcach przewodniczącego, sekretarzu, skarbniku i członkach rady, należy przez to rozumieć przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków rady izby architektów.

§ 2

 1. Rada i prezydium rady podejmują swoje decyzje kolegialnie w formie uchwał.
 2. Wykonywanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku z pełnioną funkcją, chyba, że wykonanie uchwały właściwy organ powierzy innej osobie.
 3. Uchwały rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru, z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

Rozdział II
Zakres działania okręgowej rady izby

§ 3
Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania izby, w okresie między zjazdami, realizując obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Izby Architektów oraz okręgowego zjazdu izby architektów, poprzez działania własne lub swojego organu wykonawczego, którym jest prezydium rady.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna okręgowej rady izby

§ 4
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady zwołuje jej przewodniczący w terminie nie dłuższym niż 14 dni po zamknięciu zgromadzenia okręgowej izby architektów. Przewodniczący proponuje porządek i przewodniczy posiedzeniu. Posiedzenie to powinno się odbywać przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków rady.

§ 5

 1. Rada dokonuje wyboru prezydium rady na pierwszym posiedzeniu, a najpóźniej na drugim posiedzeniu dokonuje podziału czynności pomiędzy członków prezydium rady.
 2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnie głosów. Jeśli kandydaci otrzymali równą ilość głosów, a tylko jeden z kandydatów może być wybrany, zarząza się uzupełniające wybory dotyczące tych osób.

§ 6

Prezydium rady składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika i członków w ilości określonej przez radę.

§ 7

Funkcję w okręgowej radzie izby członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

§ 8

 1. Rada może powołać w razie potrzeby delegatury obwodowe, określając ich organizację i kompetencje.
 2. Rada powołuje stałe komisje i zespoły problemowe, ustalając dla nich zakres działania, termin zakończenia prac, sposób składania sprawozdań oraz skład osobowy i przewodniczącego komisji.

§ 9

 1. Posiedzenie rady zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia rady są zwyczajne i nadzwyczajne. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek prezydium rady lub na wniosek przynajmniej 2/3 członków rady.
 3. Posiedzeniu rady przewodniczy przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępujący go wiceprzewodniczący.
 4. Porządek dzienny posiedzenia rady proponuje przewodniczący.
 5. O terminie posiedzenia rady należy powiadomić członków rady przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 6. Uchwały rady zapadają w obecności co najmniej połowy jej członków – w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego – zwykłą większością głosów.
  W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
  Rada może uchwali tajność głosowania.
 7. Z posiedzenia rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad, sekretarz i protokolant. Protokół powinien być udostępniony członkom rady przed następnym posiedzeniem rady i uważa się go a przyjęty, jeżeli członkowie rady nie zgłoszą poprawek.
 8. . W posiedzeniach rady mają prawo uczestniczyć: przewodniczący okręgowego sądu dyscyplinarnego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i rzecznik odpowiedzialności zawodowej – jednak bez prawa głosowania.
 9. W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
 10. Odpisy uchwał przesyła się do wiadomości Krajowej Radzie i ministrowi właściwemu do spraw architektury i budownictwa.

§ 10

 1. Rada ustala corocznie plan pracy i ocenia jego wykonanie. Rada ocenia także stan wykonania uchwał okręgowego zjazdu izby architektów.
 2. Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustalając dla nich zakres czynności, formy pracy i sprawozdawczości.
 3. Rada ustala plan dyżurów członków rady w zależności od potrzeb.

§ 11

 1. Posiedzenia prezydium rady zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. W odniesieniu do posiedzeń prezydium rady stosuje się odpowiednio posta-nowienia zawarte w § 9 ust. 2-4 i 6-9 Regulaminu.

§ 12

 1. Przewodniczący reprezentuje radę i kieruje jej pracami, a w szczególności:
  1. udziela informacji w sprawie zasad wykonywania zawodu architekta,
  2. opracowuje projekt podziału czynności członków rady,
  3. proponuje porządek dzienny obrad prezydium rady oraz rady,
  4. zwołuje posiedzenia rady i jej prezydium,
  5. kieruje do członków rady sprawy do załatwienia,
  6. podpisuje korespondencję urzędową,
  7. przyjmuje i zwalnia pracowników biura rady i jest ich przełożonym.
 2. W imieniu rady przewodniczący składa sprawozdanie z jej działalności okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby.

§ 13

 1. Wiceprzewodniczący jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego zastępstwa spełnia wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli w radzie jest więcej niż jeden wiceprzewodniczący, zakres czynności każdego z nich ustala rada.

§ 14

 1. Sekretarz rady odpowiada za wykonanie uchwał rady i jej prezydium z za-strzeżeniem postanowienia § 2 ust. 2.
 2. Do jego obowiązków należy nadto:
  1. redagowanie protokołów posiedzeń rady,
  2. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem rejestrów i list izby architektów,
  3. załatwianie bieżącej korespondencji,
  4. nadzorowanie sprawozdawczości rady,
  5. przeprowadzenie analizy składu osobowego izby,
  6. redagowanie komunikatów i obwieszczeń rady,
  7. sprawowanie nadzoru nad pracą biura i rady i zgłaszanie w tej mierze przewodniczącemu odpowiednich wniosków personalnych,
  8. załatwianie skarg i wniosków oraz innych spraw zleconych przez przewodniczącego,
  9. organizowanie współpracy z innymi samorządami i organizacjami społecznymi.

§ 15

 1. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową rady, a w szczególności:
  1. przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
  2. opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na posiedzeniach rady,
  3. nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową izby,
  4. wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządem majątkiem izby,
  5. kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,
  6. kontroluje działalność gospodarczą, inwestycyjną i remontową izby,
  7. sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich.
 2. Skarbnik w swej pracy nadzoruje głównego księgowego i może korzystać w tym względzie z opinii biegłych.

§ 16

 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności jego sprawuje z urzędu wiceprzewodniczący. Jeżeli w radzie jest więcej niż jeden wiceprzewodniczący, funkcję przewodniczącego sprawuje wiceprzewodniczący wyznaczony przez radę. Sprawowanie funkcji przewodniczącego przez wiceprzewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego.
 2. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub skarbnika, rada wyznacza zastępcę spośród członków rady.

§ 17

 1. Rada prowadzi działalność finansowo-gospodarczą w ramach budżetu uchwalonego przez okręgowy zjazd.
 2. Uchwalenie budżetu izby na rok bieżący powinno nastąpić do dnia 31 marca tego roku.
 3. Do czasu uchwalenia nowego budżetu na dany rok rada działa na podstawie prowizorium, które odpowiada wpływom i wydatkom rady za odpowiedni okres roku ubiegłego, z tym, że w 2002 r. prowizorium uchwala okręgowy zjazd izby.
 4. Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć (virement) pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskiwanymi wpływami.

§ 18

 1. Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na podstawie uchwały rady.
 2. Dokumenty obrotu pieniężnego lub materiałowego, które zgodnie z przepisami wymagają dwóch podpisów, mogą być podpisywane przez upoważ-nionych członków prezydium, w tym przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika.

§ 19

Wydatki rady oraz powołanych przez nią delegatur, komisji i zespołów pokrywane są z budżetu okręgowej izby.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]