Uchwała nr 12

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów

Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42), Zjazd uchwala co następuje.

REGULAMIN
okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację i zasady pracy okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby architektów.
 2. Do spraw nie unormowanych ustawą lub przepisami wykonawczymi dla pracy okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby architektów mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Ilekroć mowa w regulaminie o ustawie należy rozumieć przez to ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynie-rów budownictwa oraz urbanistów.
 4. Ilekroć mowa w regulaminie o komisji kwalifikacyjnej należy rozumieć przez to okręgową komisję kwalifikacyjną izby architektów.
 5. Ilekroć mowa w regulaminie o przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego i członkach należy przez to rozumieć przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby architektów, zastępcę przewodniczącego okrę-gowej komisji kwalifikacyjnej izby architektów i członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby architektów.

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna komisji kwalifikacyjnej

§2

 1. Pierwsze posiedzenie wybranej komisji kwalifikacyjnej zwołuje jej przewod-niczący w ciągu miesiąca od daty okręgowego zjazdu izby architektów. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im.

§3

 1. Okręgową komisję kwalifikacyjną izby tworzą; przewodniczący oraz człon-kowie wybrani przez okręgowy zjazd izby architektów.
 2. Liczbę członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej ustala okręgowy zjazd izby architektów.
 3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna izby architektów wybiera spośród swoich członków 1 do 2 zastępców przewodniczącego.
 4. Funkcje w komisji kwalifikacyjnej członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

§4

 1. Komisja kwalifikacyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka komisji kwalifikacyjnej.
 3. Posiedzeniom komisji kwalifikacyjnej przewodniczy przewodniczący.
 4. Porządek posiedzenia komisji kwalifikacyjnej ustala się na podstawie propozycji przewodniczącego.
 5. Uchwały komisji kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
 6. Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad. Protokoły zawierające uchwały komisji kwalifikacyjnej przekazywane są krajowej radzie izby.
 7. Udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej jest dla jej członków obowiązkowy.

Rozdział III
Zakres działania komisji kwalifikacyjnej

§5

 1. Komisja kwalifikacyjna:
  1. prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, zwane dalej „postępowaniami kwalifikacyjnymi”.
  2. przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowla-nych i wydaje decyzje w sprawach o nadaniu tych uprawnień z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9.
  3. przesyła decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a, ust.1, pkt 3 ustawy – Prawo Budowlane
  4. prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane
  5. dokonuje, przynajmniej raz do roku, analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych
  6. sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów.
 2. Komisja kwalifikacyjna składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów.

Rozdział IV
Zakresy czynności przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby architektów i jego zastępców.

§6

 1. Przewodniczący kieruje pracami komisji kwalifikacyjnej, a w szczególności;
  1. opracowuje projekt podziału czynności członków,
  2. proponuje porządek dzienny obrad,
  3. zwołuje posiedzenia komisji kwalifikacyjnej,
  4. organizuje prace komisji w zakresie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych,
  5. przydziela sprawy do załatwienia członkom komisji, podpisuje korespondencję w imieniu komisji kwalifikacyjnej.
 2. Przewodniczący reprezentuje komisję kwalifikacyjną wobec krajowej rady izby i ma prawo uczestniczenia w jej posiedzeniach z głosem doradczym.
 3. Przewodniczący składa w imieniu komisji kwalifikacyjnej sprawozdanie na okręgowym zjeździe izby architektów.

§7

 1. Wiceprzewodniczący są stałymi zastępcami przewodniczącego i w razie jego zastępstwa spełniają wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli w komisji kwalifikacyjnej jest dwóch wiceprzewodniczących, dokładny zakres czynności każdego z nich ustala przewodniczący.

§8

 1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności jego sprawuje jeden z zastępców wskazany przez komisję kwalifikacyjną. Sprawowanie funkcji przewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego.
 2. W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi z zastępców albo członek komisji kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.

Rozdział V
Nadawanie uprawnień

§9

 1. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej odbywa się zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej, uchwalonego przez Krajową Radę Izby Architektów.
 2. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja kwalifikacyjna wydaje w pierwszej instancji decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
 3. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nada-nie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§10

 1. Obsługę komisji kwalifikacyjnej zapewnia biuro okręgowej rady izby architektów.
 2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu okręgowej rady izby architektów.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]