Uchwała nr 14

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów

Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów uchwala w dniu 19 stycznia 2002 r regulamin list członków okręgowych izb architektów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

REGULAMIN
prowadzenia list członków okręgowych list architektów

Na podstawie art. 8 pkt. 13 , art. 31. pkt. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42), Zjazd uchwala co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia listy członków okręgowych izb architektów zwanej dalej listą. Listy członków okręgowych izb architektów prowadzą okręgowe rady izby.

§ 2

 1. Czynności związane z prowadzeniem listy mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy okręgowych izb architektów pod nadzorem Sekretarza okręgowej rady izby.
 2. Miejscem prowadzenia i przechowywania listy jest siedziba okręgowej izby architektów.

§ 3

 1. Lista członków okręgowych izb architektów zawiera:
  1. unikalny i niezmienny numer pozycji na liście;
  2. status członka Izby, tj. czynny, zawieszony, skreślony;
  3. dane osobowe, numer PESEL oraz NIP członka izby;
  4. dane adresowe członka izby;
  5. dane o wykształceniu i tytułach naukowych członka izby;
  6. dane o uprawnieniach budowlanych;
  7. informację o funkcjach pełnionych w organach samorządu zawodowego;
  8. informację o zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, a w tym: numer polisy, datę początku i końca okresu ubezpieczenia, oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego udzielającego ochrony ubezpieczeniowej.
 2. Dane i informacje określone w ustępie poprzedzającym gromadzi się w formie:
  1. elektronicznej bazy danych;
  2. archiwum kopii dokumentów stanowiących podstawę dokonania wpisów lub zmian w liście.

Rozdział II
Forma prowadzenia listy i archiwum dokumentów

§ 4

 1. Lista członków okręgowych izb architektów prowadzona jest w formie elektronicznej bazy danych.
 2. Baza danych musi rejestrować: czas, chronologię, treść, podstawę zapisów na liście oraz osobę dokonującą zapisów.
 3. Krajowa Rada Izby Architektów może określić reguły dostępu do danych zawartych w liście.
 4. Kopię listy prowadzonej elektronicznie sporządza się na koniec dnia roboczego jeśli w liście były wprowadzane zmiany. Kopie list przechowuje się na nośnikach danych w bezpiecznym miejscu zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Izby Architektów.
 5. Niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, kopię listy przekazuje się drogą elektroniczną do Krajowej Rady Izby Architektów. Krajowa Rada Izby może ustalić inny tryb i sposób przekazywania kopii listy.
 6. Odpowiedzialnym za archiwizowanie kopii list i ochronę przed nieuprawnionym dostępem w Krajowej Radzie Izby Architektów jest Sekretarz Krajowej Rady Izby.

§ 5

 1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub zmiany w liście gromadzone są w teczkach członków izby. Teczki przechowuje się w porządku alfabetycznym.
 2. Wszystkie dokumenty numeruje się odręcznie według kolejności wpisu do elek-tronicznej bazy danych. Numer umieszcza się w górnym prawym rogu doku-mentu. Dokumenty te muszą również zawierać potwierdzenie przyjęcia na stan tj. datę przyjęcia dokumentu i podpis osoby przyjmującej dokument.

Rozdział III
Wpis na listę

§ 6

 1. Przyjęcie w poczet członków okręgowej izby architektów potwierdza się wpisem na listę.
 2. Wpisu na listę dokonuje się na podstawie:
  1. uchwały okręgowej rady izby powziętej na wniosek zainteresowanego;
  2. uchwały Krajowej Rady Izby, podjęte w trybie odwoławczym;
  3. decyzji Krajowej Rady Izby zgodnie z Art. 33 pkt 9 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budow-nictwa oraz urbanistów.
 3. W przypadku zmiany przynależności członka samorządu zawodowego archi-tektów, Sekretarz okręgowej rady izby do której członek został przyjęty ma obowiązek przekazać kopię uchwały o przyjęciu w poczet członków wraz z wnioskiem członka o skreślenie z listy okręgowej izby architektów do której po-przednio należał, niezwłocznie po podjęciu przez okręgową radę izby uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków. Sekretarz okręgowej izby architektów do której członek poprzednio należał po otrzymaniu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, przekaże Sekretarzowi okręgowej rady do której członek został przyjęty, dokumenty które stanowiły podstawę do wpisu na listę.
 4. Wpisu dokonuje się niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów wymienionych w ust. 2.

Rozdział IV
Zmiany w liście

§ 7

 1. Za zmiany na liście uważa się za jakiekolwiek zmiany w stosunku do pierwotnej treści zapisu, a w szczególności:
  1. zmiany danych osobowych i adresowych członka izby;
  2. zmiany danych o wykształceniu i tytułach naukowych członka izby;
  3. umieszczenie informacji dodatkowych;
  4. wykreślenie informacji.
 2. Zmiany na liście mogą być dokonywane na podstawie:
  1. uchwały okręgowej rady izby;
  2. uchwały Krajowej Rady Izby;
  3. prawomocnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego;
  4. prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego;
  5. pisemnego wniosku członka izby w przypadku gdy wniosek dotyczy zmiany danych osobowych, danych adresowych lub informacji o wykształceniu i tytułach naukowych;
  6. informacji o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej członka izby przy czym informację tę okręgowa rada izby uzyskuje wyłącznie na podstawie oryginału lub kopii polisy ubezpieczeniowej, zaświadcze-nia ubezpieczyciela, pisemnego potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia uzyskanego od pośrednika ubezpieczeniowego;
 3. Art. 42 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-chitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
 4. Skreślenie lub zawieszenie członka izby zmienia jego status.
 5. Informację o karze wykreśla się z urzędu z upływem terminu po którym następuje zatarcie wpisu o ukaraniu zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
 6. Zmian dokonuje się niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów wymienionych w ust. 2.

Rozdział V
Zmiana przynależności do okręgowej izby

§ 8

 1. W przypadku gdy członek danej okręgowej izby architektów został członkiem innej okręgowej izby architektów skreślenia z listy dokonuje się po:
  1. otrzymaniu od zainteresowanego wniosku o skreśleniu z listy;
  2. otrzymaniu kopii uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków innej okręgowej izby architektów.
 2. Skreślenie z listy następuje z dniem podjęcia uchwały o przyjęcie w poczet członków.
 3. Czynności skreślenia dokonuje się niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentów określonych w ust. 1.

Rozdział VI
Wydawanie zaświadczeń i publikacja listy członków

§ 9

 1. Okręgowa rada izby w ciągu 7 dni od daty wpisu na listę okręgowej izby architektów ma obowiązek wydać zaświadczenie o wpisie na listę członków.
 2. Zaświadczenie podpisuje Przewodniczący lub Sekretarz okręgowej rady.
 3. Aktualna lista członków izby (imiona i nazwisko) o statusie „czynny” winna być dostępna publicznie w Internecie. Za aktualizację listy odpowiada Sekretarz okręgowej rady izby.
 4. Krajowa Rada Izby może określić inny zakres publikowanych informacji, uprawnienia dostępu oraz miejsce i sposób publikacji danych z listy członków okręgowych izb architektów.

Rozdział VII
Wydawanie pieczęci

§ 10

 1. W ciągu 30 dni od daty wpisu na listę członków okręgowej izby architektów Sekretarz okręgowej rady izby wydaje członkowi izby pieczęć wykonaną wg wzoru określonego przez Krajową Radę Architektów.
 2. Pieczęć stanowi własność okręgowej izby architektów i podlega zwrotowi w przypadku zawieszenia lub skreślenia z listy członków.
 3. W przypadku utraty pieczęci w ciągu 7 dni od daty złożenia przez zainteresoanego wniosku o wydanie duplikatu i wniesienia przez niego stosownej opłaty Sekretarz okręgowej rady izby wyda nową pieczęć.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]