Uchwała nr 18

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie etyki zawodowej

Pierwszy Krajowy Zjazd Izby Architektów zobowiązuje Krajową Radę Izby Architektów do opracowania w terminie do 30 czerwca 2002 r. projektu zasad etyki zawodowej członków Izby Architektów oraz do przedłożenia tego dokumentu na najbliższym Zjeździe Izby do przyjęcia przez delegatów.
W okresie do uchwalenia zasad za obowiązujące uznaje się normy postępowania etycznego członków SARP .

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]