Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów

Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 15.12.2000 r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr.5, poz. 42) Zjazd uchwala co następuje:

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW

§1

 1. Niniejszy statut określa sposób działalności Izby Architektów, w uzupełnieniu i w zgodności z ustawą z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
 2. Samorząd zawodowy architektów nosi nazwę Izby Architektów.
 3. Ilekroć w statucie jest mowa:
  1. o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15.12.2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. nr 5/2001 poz. 42);
  2. o Izbie, należy przez to rozumieć Izbę Architektów;
  3. o Krajowej Izbie, należy przez to rozumieć Krajową Izbę Architektów;
  4. o okręgowej izbie, należy przez to rozumieć okręgową izbę architektów;
  5. o cenniku wynagrodzeń minimalnych za prace projektowe, usługi architektoniczne i inwestycyjne, należy przez to rozumieć materiały służące do kalkulacji minimalnych cen prac wykonywanych przez członków Izby w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  6. o regulaminie wyborów, należy przez to rozumieć uchwałę Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu.

§2

 1. Izba zrzesza członków, którzy spełniają wymagania wynikające z ustawy i zostali wpisani na listę członków izby okręgowej.
 2. Izba jest niezależna w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.
 3. Izba działa we wszelkich sprawach związanych z wykonywaniem zawodu architekta, w zakresie określonym w ustawie.

§3

 1. Jednostkami organizacyjnymi Izby są: Krajowa Izba i okręgowe izby.
 2. Niniejszy statut i jednolite regulaminy w nim przewidziane obowiązują wszystkich członków Izby.
 3. Izba posiada osobowość prawną.

§4

 1. Krajowa Izba i okręgowe izby mają prawo do używania znaku i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Krajowego Zjazdu.
 2. Wzory odznak, które nie są regulowane odrębnymi przepisami prawa, ich cel i zasady stosowania, zatwierdza Krajowy Zjazd w drodze uchwały.
 3. Krajowa Izba i okręgowe izby posługują się zastrzeżonym znakiem użytkowym we wszystkich oficjalnych wystąpieniach.
 4. Zastrzeżony znak użytkowy stanowi dobro majątkowe niematerialne samorządu zawodowego architektów i może być używane przez organy Krajowej Izby okręgowych izb, lub przez działające z ich upoważnienia osoby prawne lub fizyczne.

§5

Izba, działając na rzecz zagwarantowania społeczeństwu właściwego poziomu wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez swoich członków, realizuje zadania wymienione w ustawie, a także:

 1. dba o rozwój i ochronę zawodu architekta
 2. działa na rzecz ochrony tytułu architekta członka izby
 3. dąży do uzyskania niezależności zawodu architekta jako zawodu zaufania publicznego
 4. dąży do wprowadzania na uczelniach wyższych metod i minimów programowych kształcenia zawodowego architektów odpowiadających międzynarodowym standardom UIA i ACE
 5. dąży do wykonywania zawodu przez swoich członków na poziomie odpowiadającym międzynarodowym standardom UIA i ACE
 6. uchwala, po zasięgnięciu opinii Stowarzyszenia Architektów Polskich, zasady etyki zawodowej i dba o ich przestrzeganie
 7. przeciwdziała zjawisku nieuczciwej konkurencji
 8. opracowuje cennik wynagrodzeń minimalnych za prace projektowe, usługi architektoniczne i inwestycyjne, dba o jego przestrzeganie i zobowiązuje do jego stosowania.

§6

 1. Izba współdziała z Izbą Urbanistów i Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji działań, których zakres jest wspólny dla tych izb.
 2. Izba współdziała ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, które mają z nią zbieżne cele, w szczególności podejmując wspólne działania na rzecz permanentnego kształcenia swoich członków i podnoszenia ich kwalifikacji.

§7

 1. Izba może prowadzić wszelką działalność polegającą w szczególności na:
  1. organizowaniu kształcenia ustawicznego i upowszechniania wiedzy,
  2. wspieraniu nauki i inicjatyw kulturalnych, a także wspieraniu działań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska oraz dóbr kultury, przede wszystkim realizowanych przez Stowarzyszeniem Architektów Polskich,
  3. wspieraniu wydawnictw profesjonalnych, publicystyki i promocji zawodowej, wystawiennictwa, itp.
 2. Krajowa Izba i okręgowe izby mogą prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego, konstrukcyjnobudowlanego lub urbanistycznego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.
 3. Gospodarkę finansową Izby reguluje uchwalony przez Krajowy Zjazd Izby Architektów regulamin Zasady gospodarki finansowej Izby Architektów.

§8

 1. Izba może składać wnioski o przyznawanie nagród i odznaczeń państwowych dla swoich członków do właściwych organów Państwa.
 2. Izba swoim szczególnie zasłużonym członkom może przyznać własne nagrody i odznaki, określone stosowną uchwałą Krajowego Zjazdu Izby.

§9

 1. Członkowie izby prowadzą, w miarę posiadanych możliwości, praktyki zawodowe wymagane dla uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej.
 2. Prowadzenie praktyk zawodowych mających na celu uzyskanie uprawnień do projektowania powinno uwzględniać zarówno przekazywanie wiedzy praktycznej jak i zasad etyki zawodowej.

§10

 1. Prawo wykonywania zawodu architekta w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Art. 12 ust.1, pkt 1 i odpowiednio pkt7, przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę właściwej okręgowej izby architektów.
 2. Sposób prowadzenia listy członków okręgowej izby określa regulamin Zasady prowadzenia list członków Izby Architektów uchwalany przez Krajowy Zjazd Izby.
 3. Członkowie Izby są zobowiązani posługiwać się numerem wpisu na listę danej izby okręgowej przy czynnościach zawodowych.
 4. Potwierdzeniem, że osoba wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest wpisana na listę właściwej liczby okręgowej, jest pieczęć według wzoru ustalonego przez Krajową Radę lub zaświadczenie o wpisie na tę listę. Członek izby otrzymuje pieczęć od okręgowej rady w ciągu 30 dni od dnia wpisania na listę izby okręgowej. Pieczęć podlega zwrotowi w terminie 7 dni od daty skreślenia z listy członków izby okręgowej lub zawieszenia w prawach członka izby.

§11

 1. Organami Krajowej Izby są:
  1. Krajowy Zjazd Izby,
  2. Krajowa Rada Izby,
  3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
  4. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna,
  5. Krajowy Sąd Dyscyplinarny,
  6. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
 2. Organami okręgowych izb są:
  1. okręgowy zjazd izby,
  2. okręgowa rada izby,
  3. okręgowa komisja kwalifikacyjna,
  4. okręgowa komisja rewizyjna,
  5. okręgowy sąd dyscyplinarny,
  6. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
 3. Nie można łączyć funkcji w organach Izby Architektów.

§12

Uchwały podejmowane przez organa Izby mają formę pisemną, a w przypadkach indywidualnych dotyczących członków Izby formę pisemną wraz uzasadnieniem.

§13

 1. Krajowy Zjazd Sprawozdawczy może odbywać się w formie korespondencyjnej poprzez rozesłanie delegatom posiadającym ważny mandat na Krajowy Zjazd sprawozdań, propozycji uchwał i regulaminów oraz innych będących w kompetencjach Zjazdu. W przypadku przeprowadzania Krajowego Zjazdu w formie korespondencyjnej znajduje zastosowanie uchwalony przez Krajowy Zjazd Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania zjazdów w formie korespondencyjnej.
 2. Okręgowy zjazd sprawozdawczy może odbywać się w formie korespondencyjnej poprzez rozesłanie delegatom posiadającym ważny mandat na okręgowy zjazd sprawozdań, propozycji uchwał i regulaminów oraz innych będących w kompetencjach zjazdu. W przypadku przeprowadzania okręgowego zjazdu w formie korespondencyjnej znajduje zastosowanie uchwalony przez Krajowy Zjazd Regulamin w sprawie zasad przeprowadzania zjazdów w formie korespondencyjnej.

§14

 1. Krajowy Zjazd sprawozdawczowyborczy zwoływany jest najpóźniej do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym przypada koniec kadencji.
 2. Krajowy Zjazd sprawozdawczy zwoływany jest najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, w latach pomiędzy zjazdami sprawozdawczowyborczymi.
 3. Krajowy Zjazd zwoływany i przeprowadzany jest zgodnie z ustawą, statutem i Regulaminem Krajowego Zjazdu Izby
 4. Okręgowe zjazdy sprawozdawczowyborcze izb winny się odbyć najpóźniej do 31 marca, na 2 miesiące przed terminem Krajowego Zjazdu sprawozdawczo wyborczego.
 5. Okręgowe zjazdy sprawozdawcze izb winny się odbyć najpóźniej do 31 marca, na 2 miesiące przed terminem Krajowego Zjazdu sprawozdawczego, w latach pomiędzy zjazdami sprawozdawczowyborczymi.
 6. Okręgowe zjazdy zwoływane i przeprowadzane są zgodnie z ustawą, statutem i Regulaminem okręgowego zjazdu izby.

§15

 1. Krajowa Rada Izby w szczególności kieruje działalnością Krajowej Izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Krajowej Rady Izby. Krajowa Rada wybierana jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów.
 2. W skład Krajowej Rady Izby wchodzą: prezes i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią: Prezes i wybrani spośród jej członków trzej wiceprezesi, sekretarz, skarbnik.
 3. Okręgowa rada izby w szczególności kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Okręgowej rady izby. Okręgowa rada izby wybierana jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów.
 4. Okręgową radę tworzą: przewodniczący i członkowie wybrani przez okręgowy zjazd izby. W skład prezydium okręgowej rady izby wchodzą: przewodniczący oraz wybrani spośród jej członków: dwaj zastępcy przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i członkowie.

§16

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna w szczególności sprawuje kontrolę nad działalnością Krajowej Izby i nadzoruje działalność okręgowych komisji rewizyjnych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Komisja Rewizyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów.
 2. Prezydium Krajowej Komisji Rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
 3. Okręgowa komisja rewizyjna w szczególności sprawuje kontrolę nad działalnością okręgowej izby, i działa w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Okręgowej komisji rewizyjnej. Okręgowa komisja rewizyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów.
 4. Prezydium okręgowej komisji rewizyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

§17

 1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania Krajowej Izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych, nadzoruje działalność okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego i Regulaminem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów.
 2. Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
 3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych. Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego i Regulaminem Okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Okręgowa komisja kwalifikacyjna wybierana jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów.
 4. Prezydium okręgowej komisji kwalifikacyjnej tworzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.

§18

 1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny w szczególności rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zawodowej jako sąd drugiej instancji i jako sąd pierwszej instancji w sprawach członków organów Izby, i działa w granicach ustalonych ustawą, rozporządzeniem ministra, statutem i Regulaminem krajowego sądu dyscyplinarnego. Krajowy Sąd Dyscyplinarny wybierany jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów.
 2. Prezydium Krajowej Sądu Dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących i sekretarz.
 3. Okręgowy sąd dyscyplinarny w szczególności rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej i sprawy dyscyplinarne jako sąd pierwszej instancji, i działa w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem okręgowego sądu dyscyplinarnego. Okręgowy sąd dyscyplinarny wybierany jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów.
 4. Prezydium okręgowego sądu dyscyplinarnego tworzą: przewodniczący, trzech wiceprzewodniczących i sekretarz.

§19

 1. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w szczególności nadzoruje prace okręgowych rzeczników. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wybierany jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów. Działa w granicach ustalonych ustawą i Regulaminem Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 2. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wybierany jest zgodnie z ustawą i Regulaminem wyborów. Działa w granicach ustalonych ustawą i Regulaminem okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

§20

Funkcję Prezesa Krajowej Izby lub Przewodniczącego izby okręgowej można pełnić w sposób ciągły maksymalnie przez dwie kolejne kadencje.

§21

 1. Członek izby ma prawo:
  1. korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub czynności urbanisty,
  2. korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby,
  3. korzystać z działalności samopomocowej,
 2. Członek samorządu zawodowego może zaskarżyć uchwałę okręgowej izby do właściwych organów Krajowej Izby do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§22

 1. Członek izby jest obowiązany:
  1. przestrzegać przy wykonaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej,
  2. przestrzegać zasad etyki zawodowej,
  3. stosować się do uchwał organów izby,
  4. regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość i sposób naliczania określa Krajowy Zjazd Izby Architektów.

§23

Izba prowadzi działalność samopomocową a w szczególności działalność związaną z pomocą członkom w realizacji obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy i w uzyskiwaniu przez nich dodatkowych ubezpieczeń. Koordynatorem tych działań jest Krajowa Rada Izby.

§24

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]