Uchwała nr 28

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie wysokości, sposobu uiszczania składek i innych opłat na rzecz izby oraz zasad ich podziału w roku 2002.

Na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42) Zjazd uchwala co następuje:

§ 1

Wysokość składki ustala się na 50 zł (pięćdziesiąt zł) miesięcznie.

§ 2

Składkę dzieli się odpowiednio -15% na rzecz Krajowej Izby (7,5 zł), 85% na rzecz okręgowej izby.

§ 3

Składkę płaci się w ratach kwartalnych, z góry do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

§ 4

W wypadku zawieszenia w prawach członka izby składka podlega zwrotowi za każdy miesiąc, z tym że każdy miesiąc rozpoczęty uważa się za podlegający pełnej opłacie.

§ 5

Po upływie okresu zawieszenia w prawach członka izby, formalności wpisu na listę członków izby dokonuje się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ponownego rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

§ 6

Przy ponownym wpisie na listę członków izby opłacie składki podlega miesiąc poprzedzający dzień wpisu.

§ 7

Zyski izb okręgowych podlegają odpowiednio podziałowi – na rzecz Krajowej Izby 70% i 30% na rzecz okręgowej izby.

§ 8

Zysk naliczany jest kwartalnie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]