Uchwała nr 29

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej Izby Architektów

Na podstawie art. 18 pkt 1, art. 31 pkt 4, art. 58 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42) Zjazd uchwala co następuje:

§ 1

Działalność Izby Architektów jest finansowana z jej majątku.

§ 2

Majątek Izby Architektów stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i mienie ruchome Krajowej Izby Architektów i izb okręgowych architektów.

§ 3

Majątek Izby Architektów powstaje:

  1. ze składek członkowskich
  2. z zapisów, darowizn i dotacji
  3. z wpływów z działalności gospodarczej
  4. z innych wpływów

§ 4

Majątkiem Izby zarządza Krajowa Rada Izby.

§ 5

Wydzielonymi przez Krajową Radę Izby Architektów częściami majątku Izby Architektów zarządzają odpowiednio okręgowe rady izby architektów.

§ 6

Okręgowe rady izby architektów zarządzają wydzielonym majątkiem Izby Architektów zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Architektów.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]