Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu

Na podstawie art. 31 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42) Zjazd uchwala co następuje:

REGULAMIN
wyborów do organów samorządu architektów

Rozdział I
Zasady przeprowadzania wyborów

§ 1

Wybory do organów samorządu architektów są przeprowadzane podczas:

 1. zebrań obwodowych izb architektów,
 2. zjazdów okręgowych izb architektów,
 3. Krajowego Zjazdu Izby Architektów.

§ 2

 1. Zebrania obwodowe izb architektów przeprowadza się, jeżeli łączna liczba członków okręgowej izby architektów jest wyższa niż 200 osób.
 2. Obwody ustala okręgowa rada izby, przyjmując za podstawę podział terytorialny lub porządek alfabetyczny, albo kolejność wpisów na listę architektów.
 3. Jeżeli łączna liczba należących do izby architektów nie przekracza 200 osób, zebrań obwodowych nie przeprowadza się, natomiast architekci należący do izby stanowią zjazd okręgowej izby architektów.

§ 3

 1. Prawa wyborcze przysługują architektom:
  1. na zebraniu obwodowym i na zjeździe okręgowej izby architektów nie podlegającej podziałowi na obwody, jeżeli w dacie zarządzenia wyborów są wpisani na listę architektów.
  2. na zjeździe okręgowej izby architektów podlegającej podziałowi na obwody, jeżeli są delegatami wybranymi na zebraniach obwodowych.
  3. na Krajowym Zjeździe Izby Architektów delegatom wybranym przez zjazdy okręgowych izb architektów.
  4. na I okręgowym zjeździe izby architektów uczestnikom zjazdu będącym osobami wymienionymi w art. 5, ust. 1, pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 42 z dnia 24 stycznia 2001 r.), zamieszkałym na obszarze okręgu.
  5. na I Krajowym Zjeździe Izby Architektów:
   • czynne prawa wyborcze: delegatom wybranym przez okręgowe zebrania dla wyboru delegatów na I Krajowy Zjazd Izby Architektów.
   • bierne prawa wyborcze: uczestnikom Zjazdu będącym osobami wymienionymi w art. 5, ust. 1, pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 42 z dnia 24 stycznia 2001r.),
 2. Za datę zarządzenia wyborów uważa się dzień podjęcia przez radę okręgowej izby architektów uchwały o zwołaniu zjazdu tej izby.

§ 4

Prawa wyborcze nie przysługują osobie która w terminie zarządzenia wyborów nie może wykonywać samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej w związku z prawomocnym orzeczeniem o zastosowaniu tej kary, względnie orzeczeniem o zawieszeniu w prawach lub skreśleniu z listy członków izby architektów.

§ 5

Do ważności wyborów:

 1. na zebraniu obwodowym wymagana jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy uprawnionych. W drugim terminie wymóg ten nie obowiązuje. Wyznaczenie drugiego terminu określa zawiadomienie.
 2. na zjeździe okręgowej izby architektów i Krajowym Zjeździe Izby Architektów wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych.

§ 6

 1. Zgłaszanie kandydatów następuje ustnie lub pisemnie przez podanie imienia i nazwiska kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem. Zgłoszenie wymaga podania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
 2. Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć ustnie lub na piśmie, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
 3. Delegaci maja prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów.
 4. Kandydaci na:
  1. Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów,
  2. przewodniczącego rady okręgowej izby architektów,
  3. przewodniczących krajowych i okręgowych: komisji rewizyjnej, komisji kwalifikacyjnej i sądu dyscyplinarnego,
  4. Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

  informują zebranych o:

 • przebiegu swojej pracy zawodowej, w tym w zawodzie architekta,
 • dotychczasowej działalności w organizacjach zawodowych architektów,
 • zamierzeniach, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji.

§ 7

 1. Kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania:
  1. w alfabetycznej kolejności nazwisk,
  2. z podaniem izby lub obwodu kandydata
 2. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie wyborczej nazwisk kandydatów, na których wyborca nie oddaje głosu.
 3. Nie można głosować na większą liczbę kandydatów od przewidzianej liczby mandatów w danych wyborach.
 4. Głosować można tylko osobiście. Oddanie głosu jest obowiązkiem każdego delegata.
 5. Minimalną liczbę skreśleń określa karta wyborcza.
 6. Skreślenie na karcie wyborczej większej liczby nazwisk kandydatów od ustalonej minimalnej liczby skreśleń nie powoduje nieważności głosu.
 7. Jeśli liczba skreśleń jest mniejsza od ustalonej minimalnej liczby skreśleń, głos uważa się za nieważny.
 8. Oddanie głosu wymaga odnotowania na liście uprawnionych do głosowania lub na mandacie.

§ 8

 1. W głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, wybiera się:
  1. Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów i pozostałych członków Krajowej Rady,
  2. przewodniczącego rady okręgowej izby architektów oraz pozostałych członków rady okręgowej,
  3. przewodniczących krajowych i okręgowych: komisji rewizyjnej, komisji kwalifikacyjnej i sądu dyscyplinarnego oraz członków tych organów,
  4. Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
  5. delegatów na zjazd okręgowej izby architektów,
  6. delegatów na Krajowy Zjazd Izby Architektów.
 2. Przy wyborach do organów Izby Architektów można być wybranym do jednego organu izby. Kandydat nie może być członkiem komisji skrutacyjnej.
 3. Wybór Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów oraz przewodniczącego rady okręgowej izby architektów następuje przed wyborem członków rady, natomiast wybór przewodniczących pozostałych organów tych izb, przed wyborem członków tych organów.
 4. Mandaty delegatów na zjazd okręgowej izby architektów i delegatów na Krajowy Zjazd Izby Architektów są ważne również na nadzwyczajnym zjeździe okręgowej izby i na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Izby Architektów, zwołanych w toku kadencji.

§ 9

 1. Mandat otrzymuje kandydat, który uzyskał kolejno największą ilość głosów.
 2. W przypadku, gdy kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie liczby mandatów, wybory powtarza się z udziałem tych kandydatów. W razie powtórnej równości głosów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.

§ 10

Przy wyborze:

 1. Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów,
 2. przewodniczących krajowych i okręgowych: komisji rewizyjnej, komisji kwalifikacyjnej i sądu dyscyplinarnego,
 3. Krajowego Rzecznika i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
 4. przewodniczącego rady okręgowej izby architektów,
  wybór następuje bezwzględną większością głosów (połowa + 1 ważnie oddanych głosów).
  Uzupełniające głosowanie odbywa się na kandydatów, którzy uzyskali uprzednio największą liczbę głosów. W takim głosowaniu wybór następuje zwykłą większością głosów.

§ 11

Ukonstytuowanie się wybranych organów powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wyborów.

Rozdział II
Wybory do organów okręgowej izby architektów i delegatów na zjazdy

§ 12

Okręgowy zjazd wyborczy zwołuje rada okręgowej izby architektów przed upływem kadencji organów izby. Uczestnicy zjazdu powinni być powiadomieni o jego miejscu i terminie zgodnie z ustaleniami regulaminu zjazdu..

§ 13

Liczbę delegatów wybieranych przez zebrania obwodowe określa rada okręgowej izby architektów, w jednakowej proporcji dla wszystkich obwodów.

§ 14

Do wyborów na zebraniu obwodowym stosuje się odpowiednio zasady określone w § 6 do 9.

§ 15

Jeżeli okręgowa izba działa na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo, w wyborach kolegialnych organów izb uwzględnia się reprezentację architektów wszystkich województw i w związku z tym w kartach wyborczych wyodrębnia się nazwiska kandydatów z poszczególnych województw, zachowując przy tym proporcjonalny rozdział mandatów, przy czym dla każdego województwa przypada co najmniej jeden mandat.

§ 16

Zjazd okręgowej izby architektów wybiera:

 1. przewodniczącego a następnie pozostałych członków rady okręgowej izby w liczbie 8 11 osób,
 2. przewodniczącego a następnie pozostałych członków okręgowej komisji rewizyjnej w liczbie 5 7 osób,
 3. przewodniczącego a następnie pozostałych członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej w liczbie 5 7osób,
 4. przewodniczącego a następnie pozostałych członków okręgowego sadu dyscyplinarnego w liczbie 9 11 osób,
 5. rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
 6. delegatów na Krajowy Zjazd Izby Architektów w liczbie 1 delegat na 30 90 osób, wpisanych na listę architektów w dniu zarządzenia wyborów zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów.

§ 17

Skład liczbowy organów okręgowej izby ustala przed wyborami okręgowy zjazd izby w granicach określonych w § 16.

Rozdział III
Wybory do organów izby krajowej

§ 18

Krajowy Zjazd wyborczy zwołuje Krajowa Rada Izby Architektów przed upływem kadencji. Delegaci i uczestnicy Zjazdu powinni być powiadomieni o jego miejscu i terminie zgodnie z ustaleniami regulaminu Zjazdu.

§ 19

 1. Ustala się liczbę członków:
  1. Krajowej Rady Izby Architektów na 14 osób (w tym przewodniczący);
  2. Krajowej Komisji Rewizyjnej na 7 osób (w tym przewodniczący);
  3. Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej na 7 osób (w tym przewodniczący);
  4. Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na 11 osób (w tym przewodniczący)
 2. Krajowy Zjazd Izby Architektów dokonuje wyboru:
  1. Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów,
  2. przewodniczących:
   1. Krajowej Komisji Rewizyjnej,
   2. Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
   3. Krajowego Sądu Dyscyplinarnego;
  3. Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
  4. pozostałych członków organów wymienionych w ust.1.

Rozdział IV
Wygaśnięcie mandatu członków organów samorządu

§ 20

 1. Mandat członka organu samorządu architektów wygasa wskutek:
  1. upływu kadencji organu samorządu,
  2. rezygnacji,
  3. prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu architekta względnie orzeczenia o zawieszeniu w prawach lub skreśleniu z listy członków izby,
  4. śmierci.
 2. Członek organu samorządu architektów, który złożył rezygnacje z pełnionej funkcji lub mandatu, powinien wykonywać powierzone mu obowiązki do czasu podjęcia uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu.

§ 21

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu jest:
  1. rada okręgowa izby architektów w stosunku do członków organów okręgowych izb architektów,
  2. Krajowa Rada Izby Architektów w stosunku do członków organów Krajowej.
 2. Obowiązki członka organu, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, podejmuje architekt który w czasie wyborów otrzymał w kolejności największą liczbę głosów.
 3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów, przewodniczącego rady okręgowej izby architektów, przewodniczących krajowych lub okręgowych: komisji rewizyjnej, komisji kwalifikacyjnej i sądu dyscyplinarnego, Głównego oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej należy, odpowiednio, do Krajowego lub okręgowego zjazdu izby architektów.
 4. Do czasu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu obowiązki osób wymienionych w ust. 3, z wyłączeniem rzeczników odpowiedzialności zawodowej, wykonują ich zastępcy.
 5. Uchwałę w przedmiocie wygaśnięcia mandatu właściwy organ podejmuje na swym najbliższym posiedzeniu. W przypadkach przewidzianych w ust.3 przeprowadza się wybory uzupełniające.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 22

Dla I Krajowego Zjazdu Izby Architektów i I okręgowych zjazdów izby architektów nie mają zastosowania zapisy § 1 pkt 1, § 2, §5, § 8 ust.1 pkt 6, ust. 4, § 12, § 13, § 14, § 16 pkt 6, § 18.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]