Uchwała nr 4

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Na podstawie art. 31 pkt. 5 Ustawy z dnia 15.12.2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5 poz. 42) Zjazd uchwala co następuje:

REGULAMIN
Krajowego Zjazdu Izby Architektów

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad sprawozdawczego, sprawozdawczowyborczego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów,
 2. Ilekroć mowa w regulaminie:
  1. o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15.12.2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów;
  2. o zjeździe, należy przez to rozumieć sprawozdawczy, sprawozdawczowyborczy i nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby Architektów;
  3. o izbie, należy przez to rozumieć Krajową Izbę Architektów;
  4. o przewodniczącym, sekretarzu lub prezydium, należy przez to rozumieć przewodniczącego, sekretarza lub prezydium Krajowego Zjazdu Izby Architektów;
  5. o organie Izby, należy przez to rozumieć organy Krajowej Izby Architektów;
  6. o delegacie, należy przez to rozumieć członka Izby Architektów, który na okręgowym zjeździe izby uzyskał mandat delegata na zjazd.

Rozdział II
Zasady i tryb zwoływania zjazdu

§2

 1. Zjazd, odbywa się w siedzibie Krajowej Izby.
 2. Zjazd zwoływany jest przez Krajową Radę Izby w terminach przewidzianych statutem Izby.

§3

 1. Zawiadomienia o zwołaniu zjazdu z podaniem terminu i miejsca obrad oraz pouczeniem o obowiązku uczestnictwa otrzymują delegaci z okręgowych izb architektów co najmniej na 30 dni przed terminem zjazdu. Termin ten może być skrócony do 7 dni w przypadku zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów.
 2. Porządek obrad, sprawozdania z działalności organów, preliminarz budżetowy z wnioskowaną wysokością składki rocznej, projekty uchwał z załącznikami, delegaci otrzymują w jednym egzemplarzu najpóźniej w terminie 14 dni przed zjazdem.
 3. Obwieszczenia o zwołaniu zjazdu są wywieszane w lokalu Rady Krajowej Izby Architektów oraz rad okręgowych izby architektów w terminie określonym w par.3ust.1.
 4. Delegatom oraz nie będącym delegatami członkom organów przesyła się pisma dotyczące zjazdu listem poleconym na ich adres domowy podany przez radę okręgowej izby architektów lub w przypadku osób zaproszonych przez Prezydium Rady Krajowej Izby Architektów na adres instytucji, które reprezentują.

§4

 1. Stronę merytoryczną zjazdu przygotowuje Krajowa Rada Izby Architektów.
 2. Krajowa Rada Izby Architektów deleguje ze swojego składu lub powołuje osobę odpowiedzialną za przygotowanie zjazdu od strony organizacyjnej.

Rozdział III
Uczestnictwo w zjeździe

§5

 1. Osobisty udział w zjeździe jest obowiązkiem delegata na zjazd.
 2. W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody.
 3. Sposób wyboru delegatów na zjazd określony jest w odrębnym regulaminie. Dokumentem uprawniającym do głosowania jest numerowany mandat otrzymywany przez delegatów w sekretariacie zjazdu, po podpisaniu listy obecności. Dokument ten nie może być przekazany innej osobie.
 4. Mandat zjazdu trwa do następnego zjazdu sprawozdawczowyborczego.
 5. Mandaty delegatów wygasają w dniu dokonania wyboru nowych delegatów na następny zjazd.
 6. W zjeździe mogą uczestniczyć nie będący delegatami przedstawiciele ustępujących organów Krajowej Izby, zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji i organizacji lub inne osoby, jednak bez prawa głosu.
 7. Zaproszenia dla przedstawicieli władz, instytucji i organizacji lub innych osób wysyła prezydium Krajowej Rady Izby Architektów organizującej zjazd.

§6

 1. Listy obecności delegatów są wyłożone do podpisu przez przybyłych na obrady zjazdu.
 2. Listy te powinny być sporządzone odrębnie dla każdego dnia obrad.
 3. Listy należy przechowywać do następnego zjazdu.

§7

Członkami prezydium zjazdu i jego komisji mogą być jedynie delegaci,

Rozdział IV
Obrady zjazdu, wybory organów Krajowej Izby

§8

Kompetencje i zadania zjazdu określa ustawa.

§9

 1. Obrady zjazdu rozpoczynają się o godzinie podanej w zawiadomieniu. Prezes Krajowej Rady Izby Architektów może ustalić drugi termin, nie później jednak niż 60 minut po terminie pierwotnym, jeżeli na sali obrad nie ma przynajmniej połowy delegatów lub istnieją inne obiektywne przyczyny.
 2. Nie rozpoczęcie zjazdu w drugim terminie oznacza konieczność zwołania kolejnego zjazdu w terminie nie krótszym niż 2 miesiące.
 3. Zjazd otwiera Prezes Krajowej Rady Izby Architektów lub jego zastępca przy obecności co najmniej połowy delegatów i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczącego zjazdu, który proponuje uchwalenie porządku obrad przygotowanego przez Krajową Radę Izby.

§10

 1. Zjazd dokonuje wyboru przewodniczącego i jego dwóch zastępców oraz dwóch sekretarzy. Osoby te stanowią prezydium zjazdu.
 2. Po zamknięciu listy kandydatów na funkcje wymienione w ust. 1 zjazd może wybrać doraźną do tej czynności komisję skrutacyjną i, w miarę potrzeby, komisję wyborczą.
 3. Wybór prezydium zjazdu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z delegatów zażąda głosowania tajnego.

§11

 1. Porządek obrad Zjazdu obejmuje w szczególności:
  1. otwarcie Zjazdu przez Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów lub jego zastępcę,
  2. wybór komisji do wyboru prezydium w miarę potrzeby,
  3. wybór przewodniczącego, jego zastępców i dwóch sekretarzy,
  4. przyjęcie porządku obrad,
  5. ustalenie ilości, rodzajów i wybór członków komisji zjazdu,
  6. przedstawienie sprawozdań i dyskusję,
  7. wybory do organów Krajowej Izby Architektów,
  8. podjęcie innych uchwał,
  9. rozpatrzenie wolnych wniosków,
  10. podjęcie uchwał końcowych,
  11. zamknięcie obrad.
 2. Porządkiem obrad można ponadto objąć sprawy wniesione na żądanie delegatów na zjazd.
 3. Sprawy spoza porządku obrad są rozpatrywane po ich jawnym przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

§12

 1. Krajowy Zjazd Architektów obraduje i podejmuje uchwały na sesjach plenarnych.
 2. Organ ten może powoływać komisje tematyczne, które przedstawiają propozycje uchwał sesji plenarnej.

§13

 1. Prezydium zjazdu czuwa nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu podczas zjazdu.
 2. Delegaci otrzymują głos poza kolejnością tylko w sprawach nagłych lub formalnych.

§14

 1. Przebiegiem zjazdu kieruje przewodniczący lub wskazany przez niego zastępca.
 2. W szczególności do zadań przewodniczącego należy:
  1. kierowanie przebiegiem obrad;
  2. udzielanie głosu delegatom i przewodniczącym komisji oraz osobom zaproszonym;
  3. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  4. wydawanie stosownych zrządzeń porządkowych;
  5. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;
  6. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami prezydium.
 3. Przewodniczący może, po jawnym przegłosowaniu, ustalił zasady dyscypliny obrad i ma prawo do jej egzekwowania.
 4. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy odbiegającemu od tematu dyskusji lub gdy przemawia on w formie niestosownej albo przekracza czas przemówienia. Jeżeli uwaga nie odniesie skutku może odebrać mówcy głos.
 5. Od rozstrzygnięcia przewodniczącego przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzyga zjazd przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

§15

 1. Głosowaniu tajnemu podlegają:
  1. wybory organów Izby, które przeprowadza się zgodnie z odrębnie uchwalonym przez zjazd regulaminem;
  2. sprawy, których rozstrzygnięcie tą drogą będzie wymagane na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 1/3 delegatów na Zjazd, przegłosowany zwykłą większością głosów.
 2. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart opatrzonych pieczęcią Krajowej Rady Izby i wydanych uprawnionym delegatom przez Komisję Skrutacyjną.
 3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem.
 4. Do pomocy przy obliczaniu wyników głosowania jawnego, przewodniczący Zjazdu może poprosić członków Komisji Skrutacyjnej. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący Zjazdu podając liczbę osób głosujących za wnioskiem, liczbę głosujących przeciwko wnioskowi i liczbę osób, które wstrzymały się od głosowania. Jeżeli większość głosów jest oczywista Przewodniczący może nie zarządzać obliczania głosów lecz ogłosić jego wynik.
 5. Z chwilą zarządzenia głosowania nikt nie może być dopuszczony do głosu, chyba że sprawie nagłej lub formalnej.
 6. Wymogi formalne stanowiące o ważności podejmowanych uchwał zawarte są w ustawie.
 7. Wyniki głosowania tajnego ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§16

Do organów Krajowej Izby Architektów mogą być wybierani tylko członkowie Izby obecni na Zjeździe.

§17

 1. Protokół z przebiegu Zjazdu sporządza sekretarz Zjazdu. Protokół ten jest podpisywany przez wszystkich członków Prezydium Zjazdu.
 2. Protokół po zakończeniu Zjazdu jest archiwizowany przez Krajową Radę. Dostęp do kopii protokołu mają wszyscy członkowie Izby.
 3. Przebieg całości Zjazdu jest utrwalany również na innym nośniku rejestrującym wszystkie wypowiedzi uczestników i przebieg głosować.
 4. Sposób archiwizowania jest zgodny z przepisami o archiwizacji.

Rozdział V
Komisje zjazdu

§18

 1. Zjazd wybiera spośród delegatów, w głosowaniu jawnym, następujące komisje:
  1. Komisję Mandatową, składającą się z 3 do 5 osób;
  2. Komisję Wyborczą, składającą się z 5 do 7 osób;
  3. Komisję Uchwał i Wniosków, składającą się z 5 do 7 osób;
  4. Komisję Skrutacyjną, składającą się z 9 do 15 osób.
 2. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do organów Izby.
 3. W razie potrzeby zjazd może wybrać spośród delegatów jeszcze inne komisje składające się co najmniej z 3 osób.
 4. Ostateczną liczbę członków danej komisji ustala każdorazowo zjazd w jawnym głosowaniu.
 5. Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, w ten sposób się konstytuując. Po ukonstytuowaniu Komisja rozpoczyna pracę.
 6. Komisje zjazdu sporządzają ze swoich czynności protokoły i przekazują je do prezydium zjazdu.

§19

 1. Komisja mandatowa sprawdza uprawnienia delegatów na zjazd i stwierdza jego zdolność do podejmowania uchwał. W tym celu:
  1. sprawdza czy lista obecności delegatów na zjazd jest zgodna z nazwiskami delegatów z okręgowych izb;
  2. sprawdza czy liczba delegatów z poszczególnych izb okręgowych jest zgodna ze statutem i regulaminem wyboru delegatów;
  3. sprawdza ilu ogółem delegatów powinno brać udział w zjeździe;
  4. sprawdza na podstawie list obecności ilu delegatów jest na zjeździe;
  5. sprawdza prawidłowość wydania delegatom mandatów do głosowania i kart do głosowania.
 2. Sprawdza przed każdym głosowaniem czy na sali jest quorum umożliwiające podjęcie uchwały.
 3. Komisja Mandatowa stwierdza zdolność zjazdu do podejmowania uchwał na początku każdego dnia obrad, po każdej przerwie zarządzonej przez Przewodniczącego Zjazdu oraz na każde polecenie tego przewodniczącego.

§20

 1. Komisja Wyborcza przyjmuje i przedstawia zjazdowi kandydatury do mandatów członków organów Izby.
 2. Komisja Wyborcza przedstawia zjazdowi każdego z kandydatów, w ich obecności. W swym wystąpieniu Komisja Wyborcza może uwzględniać poza informacją o kandydacie opinie okręgowych izb, ustępujących organów Krajowej Izby Architektów lub inne.

§21

 1. Komisja Uchwał i Wniosków na podstawie materiału zgłoszonego na piśmie przez Krajową Radę lub ustępującą Krajową Radę oraz na podstawie innych zgłoszonych jej na piśmie przez delegatów wniosków i postulatów, przygotowuje projekty uchwał dotyczących programu działania samorządu zawodowego i przedstawia je zjazdowi.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków sprawdza zgodność wniosków, postulatów i projektów uchwał z ustawą, statutem, obowiązującymi regulaminami i innymi przepisami prawa.
 3. Wnioski, postulaty i projekty uchwał odrzucone przez Komisję Uchwał i Wniosków muszą posiadać krótkie pisemne uzasadnienie.
 4. Wnioski, postulaty i projekty uchwał muszą być zgłoszone do Komisji Uchwal i Wniosków zaraz po jej ukonstytuowaniu się, w terminie do 4 godzin od tego faktu. Na 15 min przed zakończeniem przyjmowania wniosków, postulatów i projektów uchwał Komisja zwraca się do Przewodniczącego Zjazdu o poinformowanie o tym uczestników Zjazdu.

§22

 1. Komisja Skrutacyjna:
  1. przygotowuje i rozdaje karty do głosowania;
  2. przygotowuje i opieczętowuje urny wyborcze;
  3. po przeprowadzeniu głosowania zbiera do urn karty do głosowania;
  4. sprawdza przed i po zebraniu głosów czy pieczęcie na urnach są nienaruszone;
  5. sprawdza ważność głosów i je oblicza.
 2. Tylko członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą przeprowadzać czynności, o których mowa w ust. 1.
 3. Podczas liczenia głosów członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą opuszczać pomieszczenia, w którym liczone są głosy. Pomieszczenie może być opuszczone przez wszystkich członków po zakończeniu liczenia głosów, a przewodniczący Komisji uniemożliwia dostęp do kart, list i protokołów.
 4. Każdorazowo po zakończeniu liczenia głosów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół ze swych czynności, który musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji.
 5. Karty do głosowania umieszczone mają zostać przez Komisję Skrutacyjną w zalakowanej kopercie, wraz z kopią protokołu. Koperty te są po zakończeniu zjazdu przekazywane nowowybranej Krajowej Radzie i archiwizowane. Dostęp do kopert ma tylko Krajowa Komisji Rewizyjna w przypadku prowadzenia sprawy wyjaśniającej prawidłowość wyników głosowania, w związku z formalnym wnioskiem o stwierdzenie prawidłowości lub w przypadku powzięcia przez tą Komisję uzasadnionych wątpliwości co do wyników głosowania.

§23

 1. Wszystkie protokoły sporządzane przez komisje zjazdu muszą być archiwizowane, a ich kopie (uwierzytelnione przez Krajową Radę za zgodność z oryginałem) udostępniane w sposób taki sam jak protokół z przebiegu całego zjazdu.
 2. Sposób archiwizowania ma być zgodny z przepisami o archiwizacji.

Rozdział VI
Biuro zjazdu

§24

 1. Biuro zjazdu oraz jego kierownika powołuje ustępująca Krajowa Rada.
 2. Biuro zjazdu służy pomocą delegatom, prezydium zjazdu i jego komisjom w wypełnianiu ich funkcji.
 3. Biuro zjazdu przygotowuje listę obecności delegatów i każdorazowo dopilnowuje jej podpisania oraz wydaje delegatom mandaty do głosowania.
 4. Biuro zjazdu zapewnia dokumentowanie przebiegu obrad Zjazdu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§25

Sprawozdanie ze zjazdu, sporządzone na podstawie dokumentacji z przebiegu obrad i uzgodnione z przewodniczącym zjazdu każdorazowo publikuje się drukiem i na oficjalnej stronie internetowej Izby Architektów w terminie do 2 miesięcy od zakończenia Zjazdu.

§26

Regulamin wchodzi w życie po odbyciu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]