Uchwała nr 5

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Izby Architektów

Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, Zjazd uchwala co następuje:

REGULAMIN
Krajowej Rady Izby Architektów

Rozdział I
Przepisy ogólne.

§1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację i zasady pracy Krajowej Rady Izby Architektów.
 2. Do spraw nie unormowanych ustawą lub przepisami wykonawczymi w pracy Krajowej Rady Izby Architektów mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Ilekroć mowa w regulaminie o:
  • ustawie, należy rozumieć przez to ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
  • Izbie, należy rozumieć przez to Krajową Izbę Architektów;
  • Zjeździe, należy rozumieć przez to Krajowy Zjazd Izby Architektów;
  • Radzie, należy rozumieć przez to Krajową Radę Izby Architektów;
  • Prezydium Rady, należy rozumieć przez to Prezydium Krajowej Rady Izby;
  • Prezesie, wiceprezesie, sekretarzu, skarbniku i członkach Krajowej Rady należy przez to rozumieć Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków Krajowej Rady Izby Architektów.

§ 2

 1. Rada i Prezydium Rady podejmują swoje decyzje kolegialnie w formie uchwał.
 2. Wykonywanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku z pełnioną funkcją, chyba, że wykonanie uchwały właściwy organ powierzy innej osobie.
 3. Uchwały Rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru, z pouczeniem o trybie, formie i terminie zaskarżenia.

Rozdział II
Zakres działania Krajowej Rady Izby Architektów

§ 3

Krajowa Rada Izby kieruje działalnością samorządu zawodowego, w okresie między Krajowymi Zjazdami, realizując obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Izby Architektów, poprzez działania własne lub swojego organu wykonawczego, którym jest Prezydium Rady.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Krajowej Rady Izby Architektów

§ 4

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady zwołuje jej Prezes w terminie nie dłuższym niż 14 dni po zakończeniu Krajowego Zjazdu Izby Architektów.
Prezes proponuje porządek tego posiedzenia i mu przewodniczy. Posiedzenie to powinno się odbyć przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Krajowej Rady.

§ 5

 1. Krajowa Rada dokonuje wyboru Prezydium Krajowej Rady na pierwszym posiedzeniu, a najpóźniej na drugim posiedzeniu dokonuje podziału czynności pomiędzy członków Prezydium.
 2. Za wybranych uważa się tych członków, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnie głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali równą ilość głosów, a tylko jeden z kandydatów może być wybrany, zarządza się uzupełniające wybory dotyczące tych osób.

§ 6

 1. Prezydium Krajowej Rady składa się z Prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 2. Prezydium Krajowej Rady ustala dyżury swoich członków.

§ 7

Funkcje w Krajowej Radzie Izby członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

§ 8

Rada powołuje stałe komisje i doraźne zespoły problemowe, ustalając dla nich zakres działania, termin zakończenia prac, sposób składania sprawozdań oraz skład osobowy i przewodniczącego komisji.

§ 9

 1. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes Krajowej Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Posiedzenia Krajowej Rady dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes Krajowej Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium Krajowej Rady lub na wniosek przynajmniej 1/3 członków Krajowej Rady.
 3. Posiedzeniom Krajowej Rady przewodniczy Prezes Krajowej Rady, a w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.
 4. Porządek dzienny posiedzenia Krajowej Rady proponuje Prezes Krajowej Rady.
 5. O terminie posiedzenia Krajowej Rady należy powiadomić członków Krajowej Rady przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 6. Uchwały Krajowej Rady zapadają w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej członków w tym Prezesa lub wiceprezesa zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Rada może uchwalić tajność głosowania.
 7. Z posiedzenia Krajowej Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad, sekretarz i protokolant. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem i uważa się go za przyjęty, jeżeli członkowie Rady nie zgłoszą poprawek.
 8. W posiedzeniach Krajowej Rady mają prawo uczestniczyć: Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jednak bez prawa głosowania.
 9. W posiedzeniach Krajowej Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
 10. Odpisy podjętych uchwał przesyła się ministrowi właściwemu do spraw architektury i budownictwa.

§ 10

 1. Krajowa Rada ustala corocznie plan pracy i ocenia jego wykonanie. Krajowa Rada ocenia także stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Izby Architektów.
 2. Krajowa Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustalając dla nich zakres czynności i sprawozdawczość.

§ 11

 1. Posiedzenia Prezydium Krajowej Rady zwołuje Prezes Krajowej Rady w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. W odniesieniu do posiedzeń Prezydium Krajowej Rady stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w § 9 ust. 2 4 i 6 9 Regulaminu.

§ 12

 1. Prezes Krajowej Rady reprezentuje Krajową Radę i kieruje jej pracami, a w szczególności:
  1. udziela informacji w sprawie zasad wykonywania zawodu architekta,
  2. opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków rady,
  3. przedstawia program działalności Krajowej Rady i jej Prezydium,
  4. proponuje porządek dzienny obrad Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady,
  5. zwołuje posiedzenia Prezydium Krajowej Rady i Krajowej Rady,
  6. przydziela sprawy do załatwienia członkom Krajowej Rady,
  7. podpisuje korespondencję urzędową
  8. przyjmuje i zwalnia pracowników Biura Krajowej Rady i jest ich przełożonym.
 2. W imieniu Krajowej Rady Prezes składa sprawozdania z jej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów.

§ 13

 1. Wiceprezesi Krajowej Rady są zastępcami Prezesa.
 2. Zakres czynności wiceprezesów i członków Prezydium ustala Prezydium Krajowej Rady na wniosek Prezesa.

§ 14

 1. Sekretarz Krajowej Rady odpowiada za wykonanie uchwał Krajowej Rady i jej Prezydium z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 2.
 2. Do jego obowiązków należy:
  1. redagowanie protokołów posiedzeń Krajowej Rady i jej Prezydium,
  2. nadzorowanie sprawozdawczości Krajowej Rady i jej Prezydium,
  3. załatwianie bieżącej korespondencji,
  4. udzielanie informacji o pracach Krajowej Rady organom samorządu architektów,
  5. opracowywanie projektów uchwał Krajowej Rady i jej Prezydium,
  6. prowadzenie analizy składu osobowego Krajowej Izby Architektów,
  7. sprawowanie nadzoru nad pracą biura Krajowej Rady i zgłaszanie Prezesowi odpowiednich wniosków osobowych,
  8. analizowanie odwołań od uchwał okręgowych rad izb architektów,
  9. załatwianie skarg i wniosków,
  10. zatwierdzanie do publikacji bieżącej informacji Krajowej Rady,
  11. organizowanie współpracy z innymi samorządami i organizacjami społecznymi.

§ 15

 1. Skarbnik Krajowej Rady odpowiada za gospodarkę finansową Krajowej Rady, a w szczególności:
  1. przygotowuje projekt preliminarza,
  2. opracowuje analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia je Krajowej Radzie,
  3. nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową samorządu architektów,
  4. wykonuje wszelkie czynności związane ze zwykłym zarządem majątkiem samorządu architektów,
  5. kieruje egzekwowaniem należności i zgłasza wnioski o ich umorzenie,
  6. kontroluje działalność inwestycyjną i remontową Krajowej Rady.
 2. Skarbnik w swojej pracy może korzystać z opinii biegłych.

§ 16

 1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Krajowej Rady, czynność jego sprawuje jeden z wiceprezesów, któremu pełnienie tej funkcji powierzy Krajowa Rada. Sprawowanie funkcji prezesa przez wiceprezesa trwa do czasu wyboru nowego prezesa.
 2. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez Prezesa Krajowej Rady obowiązki te pełni jeden z wiceprezesów wyznaczony przez prezesa.
 3. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub skarbnika Krajowa Rada wyznacza zastępcę spośród członków Krajowej Rady.

§ 17

 1. Krajowa Rada prowadzi działalność finansowogospodarczą w ramach uchwalonego budżetu.
 2. Uchwalenie budżetu Krajowej Rady na rok bieżący powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia tego roku.
 3. Do czasu uchwalenia nowego budżetu na dany rok Krajowa Rada działa na podstawie prowizorium budżetowego, które powinno odpowiadać wpływom i wydatkom Krajowej Rady za odpowiedni okres roku ubiegłego, z tym, że w 2002 r. prowizorium uchwala Krajowy Zjazd Izby.
 4. Krajowa Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć (virement) pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskiwanymi wpływami.

§ 18

 1. Zaciąganie zobowiązań przekraczających zwykły zarząd majątkiem, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na podstawie uchwały Krajowej Rady.
 2. Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego, które zgodnie z przepisami wymagają dwóch podpisów, powinny być podpisywane przez Prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika.

§ 19

Wydatki Krajowej Rady oraz powołanych przez nią komisji i zespołów pokrywane są z budżetu Krajowej Izby.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]