Uchwała nr 6

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów

Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, Zjazd uchwala co następuje:

REGULAMIN
Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów

Rozdział I
Przepisy ogólne.

§1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację i zasady pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów.
 2. Do spraw nie unormowanych ustawą lub przepisami wykonawczymi w pracy Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Ilekroć mowa w regulaminie o:
  • ustawie, należy rozumieć przez to ustawę z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
  • Izbie, należy rozumieć przez to Krajową Izbę Architektów;
  • Zjeździe, należy rozumieć przez to Krajowy Zjazd Izby Architektów;
  • Radzie, należy rozumieć przez to Krajową Radę Izby Architektów;
  • Prezydium Rady, należy rozumieć przez to Prezydium Krajowej Rady Izby;
  • Komisji Rewizyjnej, należy rozumieć przez to Krajową Komisję Rewizyjną Izby Architektów;
  • Przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego i członkach Komisji Rewizyjnej, należy przez to rozumieć Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i członków Krajowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów.

Rozdział II.
Organizacja wewnętrzna Komisji Rewizyjnej.

§2

 1. Pierwsze posiedzenie wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w ciągu miesiąca od daty Krajowego Zjazdu Izby Architektów. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im.

§3

 1. Krajową Komisję Rewizyjną Izby tworzą; Przewodniczący oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby.
 2. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Krajowy Zjazd Izby.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna izby wybiera spośród swoich członków 1 do 2 zastępców przewodniczącego.
 4. Funkcje w Komisji Rewizyjnej członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

§4

 1. Do zakresu czynności Przewodniczącego Komisji należy:
  1. reprezentowanie Komisji wobec Krajowej Rady Izby Architektów,
  2. opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją,
  3. podział pracy między członków Komisji,
  4. zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie na nich,
  5. podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,
  6. składanie w imieniu Komisji sprawozdań na Krajowym Zjeździe Izby Architektów.
 2. Wiceprzewodniczący są stałymi zastępcami Przewodniczącego i w razie jego zastępstwa spełniają wszystkie jego czynności.
 3. Jeżeli w Komisji Rewizyjnej jest dwóch wiceprzewodniczących, dokładny zakres czynności każdego z nich ustala Przewodniczący.

§5

 1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego, czynności jego sprawuje jeden z zastępców wskazany przez Komisję. Sprawowanie funkcji Przewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.
 2. W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki podejmuje drugi z zastępców albo członek komisji wyznaczony przez Przewodniczącego.

Rozdział III
Zakres działania Komisji Rewizyjnej

§6

Krajowa Komisja Rewizyjna:

 1. kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Krajowej Izby,
 2. przedstawia sprawozdanie Krajowemu Zjazdowi Izby,
 3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Izby,
 4. sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych,
 5. uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

§ 7

 1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej przewodniczy Przewodniczący.
 4. Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej ustala się na podstawie propozycji Przewodniczącego.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
 6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad. Protokoły zawierające uchwały Komisji Rewizyjnej przekazywane są Krajowej Radzie Izby oraz ministrowi właściwemu o spraw architektury i budownictwa.
 7. Udział członków w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej jest obowiązkowy.

§8

 1. Komisja przeprowadza kontrole w składzie co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. W wypadkach nagłych i wyjątkowych doraźną kontrolę częściową może przeprowadzić sam Przewodniczący.
 3. Komisja ma prawo powoływać biegłych i ekspertów.
 4. Członkowie organów izby oraz personel biurowy udzielają Komisji na jej żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§9

 1. Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 2. Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia i wnioski.
 3. Protokół z posiedzenia Komisji zawiera ponadto uchwalę obejmująca w miarę potrzeby wnioski i zalecenia.
 4. Protokół z kontroli wraz z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami przewodniczący przekazuje Prezydium Rady Izby.

§10

Wnioski i zalecenia Komisji powinny być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady Izby.

§11

Komisja na wniosek prezydium rady izby udziela opinii co do zamierzeń finansowych i gospodarczych Rady Izby.

§12

Przewodniczący Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Izby i jej Prezydium z głosem doradczym przy omawianiu spraw finansowych i gospodarczych.

§13

 1. Obsługę Komisji zapewnia biuro Rady Izby.
 2. Wydatki komisji pokrywane są z budżetu Krajowej Izby.

§14

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]