Uchwała nr 7

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów

Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach za-wodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz.42, Zjazd uchwala co następuje:

REGULAMIN
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Rozdział I
Przepisy ogólne.

§1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację i zasady pracy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów.
 2. Do spraw nie unormowanych ustawą lub przepisami wykonawczymi dla pracy Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Ilekroć mowa w regulaminie o ustawie, należy rozumieć przez to ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
 4. Ilekroć mowa w regulaminie o komisji kwalifikacyjnej, należy rozumieć przez to Krajową Komisję Kwalifikacyjną Izby Architektów.
 5. Ilekroć mowa w regulaminie o przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego i członkach należy przez to rozumieć przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów, zastępcę przewodniczącego Krajowei Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów i członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów.

Rozdział II.
Organizacja wewnętrzna komisji kwalifikacyjnej.

§2

 1. Pierwsze posiedzenie wybranej komisji kwalifikacyjnej zwołuje przewodniczący w ciągu miesiąca od daty Krajowego Zjazdu Izby Architektów. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im.

§3

 1. Krajową komisję kwalifikacyjną izby tworzą; przewodniczący oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Izby Architektów.
 2. Liczbę członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej ustala Krajowy Zjazd Izby Architektów.
 3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów wybiera spośród swoich członków 1 do 2 zastępców przewodniczącego.
 4. Funkcje w komisji kwalifikacyjnej członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

§4

 1. Komisja kwalifikacyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka komisji kwalifikacyjnej.
 3. Posiedzeniom komisji kwalifikacyjnej przewodniczy przewodniczący.
 4. Porządek posiedzenia komisji kwalifikacyjnej ustala się na podstawie propozycji przewodniczącego.
 5. Uchwały komisji kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.
 6. Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad. Protokoły zawierające uchwały komisji kwalifikacyjnej przekazywane są krajowej radzie izby.
 7. Udział w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej jest obowiązkowy dla jej członków.
 8. Członkowie komisji kwalifikacyjnej nie będący delegatami biorą udział z głosem doradczym w Krajowym Zjeździe Izby.

Rozdział III
Zakres działania komisji kwalifikacyjnej.

§5

 1. Komisja kwalifikacyjna wykonuje zadania określone w art.36 ustawy oraz uchwały krajowej rady izby w zakresie wynikającym z art.36 ustawy.
 2. Komisja kwalifikacyjna wykonuje swoje zadania poprzez:
  1. Nadzorowanie pracy okręgowych komisji kwalifikacyjnych wraz z uchylaniem uchwał okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzecznymi z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie uchwały.
  2. Prowadzenie postępowania odwoławczego w drugiej instancji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych.
  3. Opracowywanie zestawu pytań egzaminacyjnych do egzaminu w specjalności architektonicznej.
  4. Wydawanie w drugiej instancji decyzji o nadanie uprawnień budowlanych.
  5. Wydawanie decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
  6. Dokonywanie analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych
  7. Sporządzanie opinii dla krajowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izby architektów.
 3. Komisja kwalifikacyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby Architektów.
 4. Na podstawie złożonych do Krajowej Izby Architektów przez uczelnie programów nauczania w specjalności architektonicznej komisja kwalifikacyjna przeprowadza analizę i orzeka czy wykształcenie wyższe uzyskane w wyniku ich ukończenia jest odpowiednie lub pokrewne dla specjalności architektonicznej.

Rozdział IV
Zakresy czynności przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektów i jego zastępców.

§6

 1. Przewodniczący kieruje pracami komisji kwalifikacyjnej, a w szczególności:
  1. opracowuje projekt podziału czynności członków,
  2. proponuje porządek dzienny obrad,
  3. zwołuje posiedzenia komisji kwalifikacyjnej,
  4. przydziela sprawy do załatwienia członkom komisji,
  5. podpisuje korespondencję w imieniu komisji kwalifikacyjnej.
 2. Przewodniczący reprezentuje komisję kwalifikacyjną wobec krajowej rady izby i ma prawo uczestniczenia w jej posiedzeniach z głosem doradczym
 3. Przewodniczący składa w imieniu komisji kwalifikacyjnej sprawozdanie na posiedzeniach plenarnych Krajowej Rady Izby Architektów.

§7

 1. Wiceprzewodniczący są stałymi zastępcami przewodniczącego i w razie jego zastępstwa spełniają wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli w komisji kwalifikacyjnej jest dwóch wiceprzewodniczących, dokładny zakres czynności każdego z nich ustala przewodniczący.

§8

 1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego przed upływem kadencji, czynności jego sprawuje jeden z zastępców wskazany przez komisję kwalifikacyjną. Sprawowanie funkcji przewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego.
 2. W razie urlopu, choroby lub innej przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi z zastępców albo członek komisji kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.

Rozdział V
Nadawanie uprawnień i tytułu rzeczoznawcy budowlanego

§9

 1. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminów w sprawach nadawania uprawnień budowlanych odbywa się zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowla-nych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej.
 2. Komisja kwalifikacyjna wydaje w drugiej instancji decyzje w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Decyzje te są decyzjami ostatecznymi.
 3. Od decyzji, o których mowa w ust. 2 przysługuje skarga do Naczelnego Są-du Administracyjnego w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
 4. Komisja kwalifikacyjna ustala koszty postępowania kwalifikacyjnego jakie ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

§10

 1. Prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego odbywa się zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej, uchwalonego przez Krajową Radę Izby.
 2. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie weryfikacyjne kandydatów ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej, na podstawie złożonych wniosków i dokumentów wymaganych obowiązującymi przepisami dotyczącymi rzeczoznawcy budowlanego.
 3. Komisja kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej.
 4. Kopie decyzji komisja kwalifikacyjna przesyła Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego oraz właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej celem wpisu do właściwych rejestrów.
 5. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy prowadzenie rejestru osób posiadających nadany przez Izbę tytuł rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej.

Rozdział VI
Przepisy końcowe.

§11

 1. Obsługę komisji kwalifikacyjnej zapewnia biuro Krajowej Rady Izby Architektonicznej.
 2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu Krajowej Rady Izby Architektonicznej.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]