Uchwała nr 8

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I okręgowego zjazdu izby architektów

Na podstawie art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, Zjazd uchwala co następuje:

REGULAMIN
I okręgowego zjazdu Izby Architektów

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad I okręgowych zjazdów izb architektów.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa:
  1. o zjeździe, należy przez to rozumieć I zjazd okręgowej izby architektów;
  2. o Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 42 z dnia 24 stycznia 2001 r.).
  3. o izbie, należy przez to rozumieć okręgową izbę architektów;
  4. przewodniczącym, sekretarzu lub prezydium, należy przez to rozumieć przewodniczącego, sekretarza lub prezydium I okręgowego zjazdu izby;
  5. o organach, należy przez to rozumieć organy okręgowej izby architektów określone w ustawie.

§ 2

Terminy i miejsca zjazdów określa Komitet Organizacyjny Izby Architektów. Uczestnicy zjazdów powinni być powiadomieni o ich miejscu i terminie nie później niż na siedem dni przed wyznaczonym terminem w drodze ogłoszenia prasowego.

§ 3

 1. Kompetencje i zadania zjazdu określa ustawa. Celem zjazdu jest w szczególności dokonanie wyborów organów izby.
 2. Zjazd przygotowuje Komitet Organizacyjny izby Architektów.
 3. Komitet Organizacyjny izby Architektów deleguje ze swojego składu lub powo-łuje osobę odpowiedzialną za organizację zjazdu.

§ 4

 1. W zjeździe uczestniczą:
  1. z głosem stanowiącym – osoby wymienione w art. 5.1, pkt 1 i 2 Ustawy, zamieszkałe na obszarze właściwej Izby Okręgowej;
  2. z głosem doradczym – nie zamieszkali na obszarze właściwej Izby Okręgowej członkowie Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów delegowani przez Przewodniczącego tego Komitetu;
  3. goście zaproszeni przez Komitet Organizacyjny Izby Architektów.
  4. Osoby wymienione w § 4 ust.1, pkt 1, otrzymują mandaty przygotowane według jednolitego wzoru ustalonego przez Komitet Organizacyjny Izby Architektów. Mandat uczestnika zjazdu wygasa w momencie jego odbycia.

§ 5

Zjazd otwiera członek Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów wyznaczony przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i zarządza dokonanie w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego zjazdu oraz pozostałych członków Prezydium w osobach 2 zastępców przewodniczącego i 2 sekretarzy.

§ 6

Przewodniczący przy pomocy pozostałych członków Prezydium kieruje przebiegiem zjazdu, zarządza przeprowadzenie głosowania w sprawach, które wymagają roz-strzygnięcia w tym trybie oraz czuwa nad sprawnym tokiem obrad.

§ 7

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego zjazdu i pozostałych członków Prezydium, zjazd jest uprawnione do:

 1. uchwalenia porządku obrad,
 2. ustalenia liczby i składu komisji zjazdu,
 3. dokonania wyboru komisji:
  1. Mandatowej, która zamyka listę uczestników zjazdu (nie później niż 15 minut od momentu jej powstania), stwierdza uprawnienia uczestników do udziału w zebraniu, sprawdza prawidłowość wydania delegatom mandatów do głosowania i kart do głosowania.
  2. Uchwał i wniosków, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał i wniosków zebrania oraz przygotowuje projekty tych uchwał i wniosków,
  3. Wyborczej,
  4. Skrutacyjnej.

§ 8

 1. Komisja Skrutacyjna:
  1. informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości;
  2. przygotowuje karty do głosowania;
  3. rozdaje osobom uprawnionym karty do głosowania;
  4. zbiera karty do głosowania do zabezpieczonych urn;
  5. przelicza głosy i podaje wyniki głosowania w protokole, w którym określa:
   • liczbę uczestników uprawnionych do głosowania,
   • liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
   • liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych na każdego kandydata;
  6. ogłasza wyniki wyborów.
 2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.

§ 9

Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej, Przewodniczący zjazdu podaje do wiadomości uczestników miejsce i czas, w którym komisje te będą przyjmować wnioski w sprawie uchwał przewidzianych do podjęcia przez zjazd i zgłoszenia kandydatur do organów izby.

§ 10

 1. Każda Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa przed Zebraniem sprawozdanie z jej działalności.
 3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół. Protokół ten podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 11

 1. Obrady zjazdu są prowadzone w formie plenarnej.
 2. W czasie obrad zjazdu:
  1. obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca z przyjętego porządku obrad zjazdu,
  2. uczestnicy zjazdu zabierają głos w kolejności zgłoszeń,
  3. zaproszonym gościom oraz członkom Komitetu Organizacyjnego Izby Architektów Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością, o której mowa w pkt. 2.
 3. Przewodniczący zjazdu poddaje pod głosowanie:
  1. wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał zjazdu, a następnie każdy z tych projektów w całości,
  2. inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad.
 4. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2. przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu, przy czym komisja skrutacyjna oblicza głosy i podaje wyniki głosowania.
 5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie.

§ 12

Poza kolejnością wynikającą z listy osób, które zgłosiły się do dyskusji uczestnicy mogą zabierać głos w sprawach formalnych, do których zalicza się w szczególności wnioski w sprawie:

 1. ograniczenia czasu wypowiedzi, ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 2. przekazania określonego zagadnienia do komisji lub zaniechania nad nim dyskusji,
 3. powołania komisji lub podjęcia przez komisje określonych czynności,
 4. głosowania co do sposobu prowadzenia obrad lub przerwy w obradach.

§ 13

 1. Przewodniczący zjazdu może ograniczyć dyskusję do określonej ilości wypowiedzi.
 2. Od decyzji Przewodniczącego zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad przysługuje odwołanie do Prezydium zjazdu, które zajmuje ostateczne stanowisko.

§ 14

Przewodniczący zjazdu może zwrócić się bezpośrednio do zjazdu z wnioskiem o podjęcie uchwały w określonej sprawie.

§ 15

 1. Głosowaniu tajnemu podlegają wybory organów okręgowej izby. Przeprowadza się je zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Krajowy Zjazd Izby oraz uchwałą Komitetu Organizacyjnego określającą ilość delegatów w proporcji 1 na 30 osób o których mowa w § 4 ust. 1, pkt 1.
 2. Głosowaniu tajnemu podlegają też sprawy, których rozstrzygnięcie tą drogą zostanie przegłosowane przez zjazd na wniosek przewodniczącego lub co naj-mniej 1/3 uczestników zjazdu zwykłą większością głosów.
 3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem.
 4. Do pomocy przy obliczaniu wyników głosowania jawnego, przewodniczący zjazdu może poprosić członków komisji skrutacyjnej. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący zjazdu podając liczbę osób głosujących za wnioskiem, liczbę głosujących przeciwko wnioskowi i liczbę osób, które wstrzymały się od głosowania. Jeżeli większość głosów jest oczywista przewodniczący może nie zarządzać obliczania głosów lecz ogłosić jego wynik.
 5. Z chwilą zarządzenia głosowania nikt nie może być dopuszczony do głosu, chyba że sprawie nagłej lub formalnej.
 6. Uchwały zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków izby lub delegatów na zjazd.
 7. Wynik głosowania tajnego ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej.

§ 16

Uczestnikom zjazdu wymienionym w §4 ust.1, pkt 1 niniejszego regulaminu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 17

Za datę zarządzenia wyborów uważa się dzień podjęcia przez Komitet Organizacyjny Izby Architektów uchwały o zwołaniu zjazdu.

§ 18

Niezależnie od ilości uczestników zjazdu jest on prawomocny.

§ 19

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zebrania ogłasza jego zamknięcie.

§ 20

 1. Protokół z przebiegu zjazdu sporządza sekretarz zjazdu. Protokół ten podpisują wszyscy członkowie prezydium zjazdu.
 2. Protokoły po zakończeniu zjazdów są archiwizowane przez okręgową radę. Dostęp do kopii protokołów mają wszyscy członkowie izby.

§ 21

 1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego powołuje Biuro zjazdu oraz jego Kierownika.
 2. Biuro przygotowuje listę uczestników zjazdu i każdorazowo dopilnowuje jej podpisania oraz gromadzi dostarczone przez uczestników kserokopie dokumentów.
 3. Biuro zapewnia dokumentowanie przebiegu obrad zjazdu.
 4. Biuro służy pomocą uczestnikom, Prezydium i Komisjom zjazdu w wypełnieniu ich funkcji.

§ 22

Sprawozdanie ze zjazdu, sporządzone na podstawie protokółów i ew. innej doku-mentacji z przebiegu obrad i uzgodnione z przewodniczącym zjazdu publikuje się drukiem i na oficjalnej stronie internetowej izby w ciągu 2 miesięcy od zakończenia zjazdu.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]