Uchwała nr 9

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu izby architektów.

Na podstawie art. 31 pkt. 5 Ustawy z dnia 15.12.2000r o samorządach zawodowych archi-tektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5 poz. 42) Zjazd uchwala co następuje:

REGULAMIN
okręgowego zjazdu Izby Architektów

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady zwoływania, organizacji i przebiegu obrad sprawozdawczych, sprawozdawczo-wyborczych i nadzwyczajnych okręgowych zjazdów izb, a także trybu wyboru do organów izb okręgowych.
 2. Ilekroć mowa w regulaminie:
  1. o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę o samorządach zawodowych archi-tektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
  2. o zjeździe, należy przez to rozumieć sprawozdawczy, sprawozdawczo-wyborczy i nadzwyczajny okręgowy zjazd izby
  3. o izbie, należy przez to rozumieć okręgową izbę
  4. przewodniczącym, sekretarzu lub prezydium, należy przez to rozumieć przewod-niczącego, sekretarzu lub prezydium okręgowego zjazdu izby
  5. stanowisku lub organie, należy przez to rozumieć stanowiska lub organy okręgo-wej izby określone w ustawie
  6. o delegacie, należy przez to rozumieć członka okręgowej izby, nie ograniczonego w prawach członkowskich, uprawnionego zgodnie z ustawą do uczestniczenia w okręgowym zjeździe izby.

Rozdział II
Zasady i tryb zwoływania zjazdu

§2

 1. Okręgowy zjazd izby, zwany dalej zjazdem, odbywa się w siedzibie okręgowej izby.
 2. Sprawozdawczy, okręgowy zjazd izby odbywa się co najmniej raz w roku, a sprawoz-dawczo-wyborczy, okręgowy zjazd izby zwany dalej zjazdem sprawozdawczo-wyborczym odbywa się co 4 lata, zgodnie z ustawą.
 3. Okręgowa rada izby zwołuje zjazd powiadamiając o tym Krajową Radę Izby co naj-mniej na 30 dni przed terminem jego zwołania.

§3

 1. Zawiadomienia o zwołaniu zjazdu z podaniem terminu i miejsca obrad oraz poucze-niem o obowiązku uczestnictwa otrzymują delegaci co najmniej na 30 dni przed ter-minem zjazdu. Termin ten może być skrócony do 7 dni w przypadku zwołania zjazdu nadzwyczajnego.
 2. Porządek obrad, sprawozdania z działalności organów okręgowej izby, preliminarz budżetowy, projekty uchwał i załączników okręgowej izby, otrzymują w jednym egzem-plarzu członkowie izby lub delegaci w terminie, określonym w ustępie 1.
 3. Obwieszczenie o zwołaniu zjazdu wywiesza się w lokalu okręgowej izby.
 4. Delegatom przesyła się pisma dotyczące zjazdu listem poleconym pod ich adresem domowym podanym okręgowej izbie.

§4

 1. Stronę merytoryczną zjazdu przygotowuje okręgowa rada izby.
 2. Okręgowa rada izby deleguje ze swojego składu lub powołuje osobę odpowiedzialną za organizację zjazdu.

Rozdział III
Uczestnictwo w zjeździe

§5

 1. Udział w zjeździe jest obowiązkiem członka izby.
 2. W razie przeszkody uniemożliwiającej delegatowi udział w obradach winien on usprawiedliwić swoją nieobecność w ciągu 7 dni od powstania tej przeszkody i wska-zać pełnomocnika spośród członków okręgowej izby.
 3. W tych okręgowych izbach, w których liczba członków przekracza 200 osób podziału na obwody wyborcze i liczbę delegatów wybieranych spośród członków okręgowej izby określa uchwala Krajowego Zjazdu.
 4. Jedynym dokumentem uprawniającym do głosowania jest numerowany mandat otrzymywany przez delegatów w sekretariacie zjazdu, po podpisaniu listy obecności. Dokument ten nie może być przekazany innej osobie nie posiadającej odpowiednie-go pełnomocnictwa.
 5. Mandaty delegatów wygasają w dniu dokonania wyboru nowych delegatów na na-stępny zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
 6. W zjeździe mogą uczestniczyć także członkowie izby i organów izby nie będący delegatami, przedstawiciele Krajowej Rady Izby, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajo-wej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Dyscyplinarnej, zaproszeni przedstawiciele władz, instytucji i or-ganizacji lub inne osoby, jednak bez prawa głosu.
 7. Zaproszenia dla przedstawicieli władz, instytucji i organizacji lub innych osób wysyła prezydium okręgowej rady izby.

§6

 1. Listy obecności delegatów są wyłożone do podpisu przez przybyłych na obrady zjazdu.
 2. Listy te powinny być sporządzone odrębnie dla każdego dnia obrad.
 3. Listy należy przechowywać do następnego zjazdu.

§7

 1. Funkcje w prezydium zjazdu i komisjach zjazdu pełnią wyłącznie delegaci, z wyłącze-niem członków ustępujących organów izby oraz delegatów kandydujących do nowych władz izby.
 2. Prezydium zjazdu składa się co najmniej z przewodniczącego i sekretarza zjazdu.

Rozdział IV
Obrady zjazdu

§8

Kompetencje i zadania zjazdu określa ustawa.

§9

 1. Obrady zjazdu rozpoczynają się o godzinie podanej w zawiadomieniu. Prezes okrę-gowej rady izby może ustalić drugi termin, nie później jednak niż 60 minut po terminie pierwotnym, jeżeli na sali obrad nie ma przynajmniej połowy delegatów (quorum) lub istnieją inne obiektywne przyczyny.
 2. Nie rozpoczęcie zjazdu w drugim terminie oznacza konieczność zwołania kolejnego zjazdu w terminie nie krótszym niż 2 miesiące.
 3. Zjazd otwiera prezes okręgowej rady izby lub jego zastępca izby przy obecności co najmniej połowy delegatów i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczą-cego, który proponuje uchwalenie porządku obrad przygotowanego przez okręgową radę izby.

§10

 1. Zjazd dokonuje wyboru przewodniczącego, dwóch zastępców oraz dwóch sekreta-rzy. Osoby te stanowią prezydium zjazdu.
 2. Po zamknięciu listy kandydatów na funkcje wymienione w ust.1 zjazd wybiera doraźną do tej czynności komisję skrutacyjną i w miarę potrzeby komisję wyborczą.
 3. Wybór prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że którykolwiek z delega-tów zażąda głosowania tajnego. Uchwała w sprawie głosowania tajnego zapada zwy-kłą większością głosów.

§11

 1. Porządek obrad zjazdu obejmuje w szczególności:
  1. otwarcie zjazdu przez prezesa okręgowej rady izby lub jego zastępcę;
  2. wybór komisji skrutacyjnej do wyboru prezydium – w miarę potrzeby;
  3. wybór przewodniczącego, jego zastępców i dwóch sekretarzy;
  4. przyjęcie porządku obrad;
  5. wybór członków pozostałych komisji;
  6. przedstawienie sprawozdań i dyskusję;
  7. wybory do władz organów okręgowej izby;
  8. rozpatrzenie wolnych wniosków;
  9. podjęcie innych uchwał;
  10. zamknięcie obrad.
 2. Porządkiem obrad można ponadto objąć w drodze uchwały podjętej zwykłą większo-ścią głosów sprawy wniesione na żądanie:
  1. Krajowej Rady Izby;
  2. delegatów na zjazd.
 3. Porządek obrad nadzwyczajnego zjazdu powinien uwzględnić sprawy objęte żąda-niem zwołania tego zjazdu.

§12

 1. Okręgowy zjazd izby obraduje i podejmuje uchwały na sesjach plenarnych.
 2. Zjazd może powoływać komisje tematyczne, które przedstawiają propozycje uchwał nie objętych porządkiem obrad – §4 ust.2 ma odpowiednie zastosowanie.

§13

 1. Prezydium zjazdu czuwa nad przestrzeganiem regulaminu zjazdu.
 2. Delegaci i osoby zaproszone chcące zabrać głos w dyskusji winny zgłaszać się do prezydium zjazdu.
 3. Przewodniczący zjazdu lub jego zastępca czuwa nad przebiegiem obrad i może udzielić głosu poza kolejnością tylko w sprawach nagłych lub formalnych.
 4. Przewodniczący zjazdu może, po jawnym przegłosowaniu, ustalić zasady dyscypliny obrad i ma prawo do jej egzekwowania podczas obrad.
 5. Przewodniczący zjazdu ma prawo zwrócić uwagę mówcy odbiegającemu od tematu dyskusji lub gdy przemawia on w formie niestosownej albo przekracza czas przemó-wienia. Jeżeli uwaga nie odniesie skutku może odebrać mówcy głos.

§14

 1. Przebiegiem zjazdu kieruje przewodniczący lub wskazany przez niego zastępca.
 2. Do zadań przewodniczącego w szczególności należy:
  1. kierowanie przebiegiem obrad;
  2. udzielanie głosu delegatom, przewodniczącym komisji i osobom zaproszo-nym;
  3. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  4. wydawanie stosownych zrządzeń porządkowych;
  5. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;
  6. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami prezydium.
 3. Od rozstrzygnięcia przewodniczącego przysługuje sprzeciw, o którym rozstrzyga zjazd przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów.

§15

 1. Głosowaniu tajnemu podlegają wybory władz okręgowej izby oraz sprawy, których rozstrzygnięcie tą drogą zostanie przegłosowane przez zjazd na wniosek przewodni-czącego lub co najmniej 1/3 delegatów zwykłą większością głosów.
 2. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart opatrzonych pieczęcią okręgowej rady izby i wydanych uprawnionym delegatom przez komisję mandatową.
 3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki z mandatem.
 4. Do pomocy przy obliczaniu wyników głosowania jawnego, przewodniczący zjazdu może poprosić członków komisji skrutacyjnej. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący zjazdu podając liczbę osób głosujących za wnioskiem, liczbę głosu-jących przeciwko wnioskowi i liczbę osób, które wstrzymały się od głosowania. Jeżeli większość głosów jest oczywista przewodniczący może nie zarządzać obliczania gło-sów lecz ogłosić jego wynik.
 5. Z chwilą zarządzenia głosowania nikt nie może być dopuszczony do głosu, chyba że sprawie nagłej lub formalnej.
 6. Wymogi formalne stanowiące o ważności podejmowanych uchwał zawarte są w ustawie.
 7. Wynik głosowania tajnego ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej.

§16

Do władz i organów okręgowej izby mogą być wybierani tylko członkowie okręgowej izby obecni na zjeździe.

§17

 1. Protokół z przebiegu zjazdu sporządza sekretarz zjazdu. Protokół ten podpisują wszyscy członkowie prezydium zjazdu.
 2. Protokoły po zakończeniu zjazdów są archiwizowane przez okręgową radę. Dostęp do kopii protokołów mają wszyscy członkowie Izby.
 3. Przebieg całości zjazdu będzie utrwalony również na innym nośniku rejestrującym wypowiedzi uczestników i przebieg głosowań.

Rozdział V
Komisje zjazdu

§18

 1. Zjazd wybiera spośród delegatów, w glosowaniu jawnym, następujące komisje:
  1. komisję mandatową, składającą się z 3 do 5 osób;
  2. komisję wyborczą, składającą się z 5 do 7 osób;
  3. komisję uchwal i Wniosków, składającą się z 5 do 7 osób;
  4. komisję skrutacyjną, składająca się z 9 do 15 osób.
 2. Członkami komisji skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do władz Izby.
 3. W razie potrzeby zjazd może wybrać spośród delegatów jeszcze inne komisje skła-dające się co najmniej z 3 osób.
 4. Ostateczną liczbę członków danej komisji ustala każdorazowo zjazd w jawnym głoso-waniu.
 5. Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, w ten sposób konstytuując się. Po ukonstytuowaniu Komisja rozpoczyna pracę.
 6. Komisja mandatowa, wyborcza, skrutacyjna, uchwał i wniosków sporządzają ze swoich czynności protokoły wg wzorów załączonych do niniejszego regulaminu i prze-kazują je do prezydium zjazdu. Podobnie inne komisje powołane przez zjazd.
 7. Protokoły komisji wraz z kartami do głosowania, po zamknięciu zjazdu, są archiwi-zowane przez okręgową radę.

§19

 1. Komisja mandatowa sprawdza uprawnienia delegatów na zjazd i stwierdza jego zdolność do podejmowania uchwał. W tym celu:
  1. sprawdza czy lista obecności na zjazd jest zgodna z wykazem członków izby uprawnionych do uczestnictwa w zjeździe;
  2. sprawdza czy delegatów jest zgodna z uchwałą Krajowego Zjazdu i regulami-nem wyboru delegatów;
  3. sprawdza na podstawie list obecności ilu delegatów jest na zjeździe;
  4. sprawdza prawidłowość wydania delegatom mandatów do głosowania i kart do glosowania.
 2. Komisja mandatowa sprawdza przed każdym głosowaniem czy na sali jest quorum wymagane dla ważności uchwał zjazdu.
 3. Komisja Mandatowa stwierdza zdolność zjazdu do podejmowania uchwał na początku każdego dnia obrad, po każdej przerwie zarządzonej przez przewodniczącego zjazdu oraz na każde polecenie tego przewodniczącego.

§20

 1. Komisja wyborcza poprzedniego zjazdu przygotowuje i przedstawia zjazdowi kandy-datury do władz okręgowej izby.
 2. Kandydatury zgłaszane są komisji wyborczej poprzedniego zjazdu przez ustępujące władze okręgowej izby lub samych zainteresowanych na piśmie w terminie 14 dni przed zjazdem. Zgłoszenie musi zawierać krótką informację o kandydacie wraz z jego zdjęciem.
 3. Komisja wyborcza poprzedniego zjazdu na podstawie zgłoszeń i po uzyskaniu pisem-nej zgody kandydatów przygotowuje listy kandydatów do władz okręgowej izby i prze-kazuje je komisji wyborczej obradującego zjazdu.
 4. Komisja wyborcza przedstawia zjazdowi listy kandydatów do władz okręgowej izby oraz sylwetki tych kandydatów, w ich obecności przed delegatami. W swym wystąpie-niu komisja wyborcza może uwzględniać poza informacją o kandydacie opinie ustę-pujących władz okręgowej izby, władz Krajowej Izby lub inne.

§21

 1. Komisja uchwał i wniosków przygotowuje na podstawie materiału zgłoszonego na piśmie przez okręgową radą oraz innych złożonych jej na piśmie wniosków i postula-tów przez co najmniej 1/5 delegatów, projekty uchwał dotyczących programu działania samorządu zawodowego i przedstawia je zjazdowi.
 2. Komisja uchwal i wniosków przygotowuje projekty uchwał w zgodności z ustawą, statutem, obowiązującymi regulaminami i innymi przepisami prawa.
 3. Wnioski, postulaty i projekty uchwał odrzucone przez Komisję Uchwał i Wniosków muszą posiadać krótkie pisemne uzasadnienie.
 4. Wnioski, postulaty i projekty uchwał muszą być zgłoszone do Komisji uchwał i wnio-sków zaraz po jej ukonstytuowaniu się, w terminie do 4 godzin od tego faktu. Na 15 min przed zakończeniem przyjmowania wniosków, postulatów i projektów uchwał Komisja zwraca się do przewodniczącego zjazdu o poinformowanie o tym delegatów.

§22

 1. Komisja skrutacyjna:
  1. przygotowuje i rozdaje karty do głosowania tajnego;
  2. przygotowuje i opieczętowuje urny wyborcze;
  3. po przeprowadzeniu głosowania zbiera do urn karty do głosowania;
  4. sprawdza przed i po zebraniu głosów czy pieczęcie na urnach są nienaruszo-ne;
  5. sprawdza ważność głosów i je oblicza.
 2. Czynności, o których mowa w ust.1 nie mogą być powierzane innym delegatom niż członkowie komisji skrutacyjnej.
 3. Podczas liczenia głosów przez członków komisji skrutacyjnej w pomieszczeniu, w którym liczone są glosy nie mogą znajdować się inne osoby. Pomieszczenie może być opuszczone przez wszystkich lub każdego z osobna członków komisji skrutacyjnej dopiero po zakończeniu liczenia głosów, a przewodniczący uniemożliwia dostęp do dokumentów osobom nieuprawnionym.
 4. Każdorazowo po zakończeniu liczenia głosów komisja skrutacyjna sporządza protokół ze swych czynności, który musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji.
 5. Karty do głosowania umieszczone zostają przez komisję skrutacyjną w zalakowanej kopercie, wraz z kopią protokołu. Koperty te są po zakończeniu zjazdu przekazywane nowo-wybranej okręgowej radzie i archiwizowane Dostęp do kopert ma tylko okrę-gowa i Krajowa Komisji Rewizyjna w przypadku prowadzenia sprawy wyjaśniającej prawidłowość wyników głosowania, w związku z formalnym wnioskiem o stwierdzenie prawidłowości lub w przypadku powzięcia przez te komisje domniemania o nieprawi-dłowości przeprowadzenia głosowania.

§23

Wszystkie protokoły sporządzane przez komisje zjazdu muszą być archiwizowane a ich uwierzytelnione kopie udostępniane sposób taki sam jak protokół z przebiegu całego zjazdu.

Rozdział VI
Wybory organów okręgowej izby

§24

Wybory szczegółowo określone są w regulaminie Wybory okręgowego zjazdu.

Rozdział VII
Biuro zjazdu

§26

 1. Biuro zjazdu oraz jego kierownika powołuje sekretarz okręgowej rady lub sekretarz ustępującej okręgowej rady.
 2. Biuro zjazdu służy pomocą delegatom, prezydium zjazdu i komisjom zjazdu w spełnia-niu ich funkcji.
 3. Biuro zjazdu przygotowuje listę obecności delegatów i każdorazowo dopilnowuje jej podpisania oraz wydaje delegatom mandaty do głosowania.
 4. Biuro zjazdu zapewnia dokumentowanie przebiegu obrad zjazdu.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§27

 1. Sprawozdanie ze zjazdu, sporządzone na podstawie dokumentacji z przebiegu obrad i uzgodnione z przewodniczącym zjazdu publikuje się w prasie samorządowej i na ofi-cjalnej stronie internetowej w ciągu 2 miesięcy od zakończenia zjazdu.

§28

Załączniki do regulaminu:

 1. Wzór protokołu Komisji Mandatowej okręgowego zjazdu izby.
 2. Wzór protokołu Komisji Wyborczej okręgowego zjazdu izby.
 3. Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej okręgowego zjazdu izby.
 4. Wzór wykazu wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków okręgowego zjazdu izby.

 

Uchwała nr 1

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu I Krajowego Zjazdu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia […]

Uchwała nr 2

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Izby Architektów Na podstawie art. 31 pkt 5, w związku z art. 7 ust. 2 Ustawy […]

Uchwała nr 3

Pierwszego Krajowego Zjazdu Izby Architektów  w dniu 19 stycznia 2002 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów samorządu architektów, ustalania liczby członków tych organów oraz trybu stwierdzania wygaśnięcia mandatu Na […]